Кмет
на Община НЕВЕСТИНО

 

 

Инж. Димитър Стаменков
Община Невестино, стая 10,
тел. 07915/ 22-30

Eлектронна поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 

Кметът на Общината:
 1. Упражнява общо ръководство и  контрол по отношение на общинската администрация и координира нейната дейност и представлява общината;
 2. Има всички права и задължения съгласно чл.44 от ЗМСМА;
 3. Определя със заповед заместник-кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие
 4. Може да делегира изрично отделни свои правомощия на зам.кмета, секретаря, кмета на кметство с.Ваксево, кметските наместници или на други длъжностни лица.
 5. Упражнява изпълнителна власт съгласно делегирани му права от общинският съвет;
 6. Предлага на общинския съвет структурата на общинската администрация за одобряване;
 7. Утвърждава щатното разписание на общинската администрация и на всички звена на издръжка на общинския бюджет;
 8. Назначава и освобождава всички служители в общинска администрация, директора на детската градина, определя конкретните им задължения, възлага работата им, определя изискванията за заемането на съответната длъжност, може да възлага и допълнителна работа, извън посочената в длъжностната характеристика;
 9. Утвърждава длъжностните характеристики;
 10. Той е възложител на обществени поръчки по смисъла на Закона за обществените поръчки;
 11. Кметът в изпълнение на своите функции периодично изисква отчет от ръководните длъжностни лица в общинската администрация и в звената на издръжка на общинският бюджет.
 12. Проекти за заповеди на кмета могат да представят зам.кметовете, секретаря на общината, главните експерти, гл.юрисконсул,  директорите на дирекции, спец.”Общинска собственост ”, Гл. счетоводител, мл. Инспектор „МДТ”, Ст. Експерт "Контрол по строителството”, гл. спец.”Екология”, гл.експ.”Земеделие и гори”.
 13. Дава мнение по всички докладни записки до общинският съвет, отнасящи се до ползване и пренасочване на финансови средства и общинско имущество.
 14. Организира и провежда срещи по проблеми от местно значение, касаещи икономиката и социалното развитие на общината.
 15. Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.
 16. Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.

КОНТАКТИ

Go to top