Почви

Почвената покривка се характеризира с голямо разнообразие. На територията на общината са разпространени следните видове почви: канелени горски, кафяви горски, алувиално–ливадни, излужени, опозолени и други. Общата характерна особеност на всички видове и под видове почви на територията на общината е, че са бедни на хумост, азот и фосфор, но сравнително добре запасени с калии.

Хидрографската мрежа,която преминава през територията на община Невестино, се характеризира с гъстотата,която е оформила релеф от стръмни и много стръмни наклони.

Полезни изкопаеми

Територията на Пиянец общината е сравнително бедна по отношение на полезни изкопаеми. Открити са горливи шисти в източната част на Осоговска планина, в землищата на селата Ветрен, Пелатиково, Рашка Гращица, Смоличино, Страдалово и Църварица, но те са с ниско съдържание на кероген и засега нямат промишлено значение.

В терасите на реките Струма и Елешница има баластриери за добив на инертни строителни материали.

Находище от полимерни глини има в м. “ Прекопаник”, в землището на село Четирци.

В землището на село Раково се намира флуоритово проявление “Зиданци”. Флуоритовите кристали са предимно с кубична форма и са безцветни, често зелени със зонален строеж от сиви и оцветени слоеве.

По трасето на водопровода от м. “ Извора” край с. Мърводол за с.Пастух има скали, които са окварцени, пиритизирани и лимонитизирани.

Може да се очакват проявления на орудявания от благородни и цветни метали / олово, цинк,мед и други /.

КОНТАКТИ

Go to top