17.05.2024г.   

На 20.05.2024 г. (понеделник) от 11:00 часа в Община Кюстендил ще се проведе среща на черешопроизводители с представители на Национална агенция за приходите (Директор „Финансов контрол" и Директор „Оперативен контрол") във връзка с Наредба № Н-5 от 29.09.2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск (СВФР) на територията на Република България.

17.05.2024г.           

Обява на основание Решение № 64 от Протокол № 3/29.04.2024г. на ОбС-Невестино обявяваме списък за отдаване под наем на маломерни земеделски земи от Общинския поземен фонд без търг или конкурс за стопанската 2024/2025г. Подаване на заявления на кандидатите за включване по едногодишни договори ще се приеме в „Център за административно обслужване”- първи етаж в сградата на Община Невестино до 31.05.2024г. Договори ще се сключат в периода от 17.06.2024г. до 28.06.2024г. Няма да се сключват договори с физически и юридически лица, които имат задължения към Община Невестино.

 

      Списък за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд без търг или конкурс за стопанската 2024/2025г., на основание чл.24 а, ал.7 от ЗСПЗЗ

    

14.05.2024г.   

   Заповед за осигуряване на пожарна безопасност на земеделските земи на територията на община Невестино.

08.04.2024г.   

   Общинска програма за закрила на детето на община Невестино 2024г.

 

03.04.2024г.   

Съобщение на основение чл.50, ал.2, от ГПК

До „МЕЧО ЛИ 15“ ЕООД , ЕИК 203458909, обл. Кюстендил, общ.Невестино, с.Лиляч

Община Невестино, на основание чл.50, ал.2 от ГПК съобщава на „МЕЧО ЛИ 15“ ЕООД, ЕИК 203458909, че е изготвена Заповед № З-132/27.03.2024г. на Кмета на Община Невестино, за едностранно прекратяване на Договор за наем № Д-68/02.07.2021г., оставена в Деловодството на Община Невестино, находяща се  в село Невестино, ул.“Владимир Поптомов“ 17, община Невестино, ет.1, ст.2-където може да се получи в едноседмичен срок от обявяването на настоящото съобщение.

Изрично уведомление до „МЕЧО ЛИ 15“ ЕООД , ЕИК 203458909 е изпратено с изх.№ 1180/28.03.2024г., изпратено чрез Български пощи на 28.03.2024г., върнато на 03.04.2024г.

 

29.03.2024г.   

   Заповед за предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ - частна общинска собственост, представляваща - лек автомобил  за бюджетна издръжка от Областна дирекция на МВР - Кюстендил, за изпълнение на функционалните задължения на служителите от Районно управление Кюстендил, респ. служителите от Детска педагогическа стая при ОДМВР -Кюстендил.

       Заповед  

27.03.2024г.   

Заповед за прекратяване на договор за наем № Д-68/02.07.2021г., вписан в Служба по вписванията гр.Кюстендил с вх. рег.№ 2323/12.07.2021г., акт № 185, том I, дело 1083/2021г., имотна партия: 80826, сключен между Община Невестино и „МЕЧО ЛИ 15" ЕООД .

20.03.2024г.

Отчет съгласно чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилен транспорт, предвидени в нормативните актове за определяне на категории пътници, за СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ във физическия транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.     

19.03.2024г. 

 Обява за провеждане на конкурс за военни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в страната: 

За Сухопътни войски           За комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана

18.03.2024г.   

„Седмица на отворените врати“ и безплатни прегледи за туберкулоза започват в гр. Кюстендил в периода   18-22 март 2024 г.

29.02.2024г.   

На основание чл. 44 ал.2, вр. ал.1 т.7 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.2 и чл. 12, ал.З от Закона за общинската собственост, чл.29 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско, по повод писмо № № 00-9837/15.06.2023г. на Началник РУ - гр. Кюстендил при ОДМВР - Кюстендил, в изпълнение на чл.З от Правилника за детските педагогически стаи, издаден от Министъра на вътрешните работи (обн. ДВ, бр.92 от 7.08.1998г.) и в изпълнение на Решение № 10 /19.12.2023г. . , взето с Протокол № 2 от 19.12.2023 г. на Общински съвет - Невестино (мандат 2023 г. - 2027 г.)

       Заповед    

28.02.2024г.   

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.2 от Закона за пчеларството, чл. 37п, ал.8 от ЗСПЗЗ, чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.59, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на влязло в сила Решение № 38 от ЗСПЗЗ. ЗСПЗЗ. ЗСПЗЗ. ЗСПЗЗ. ЗСПЗЗ. ЗСПЗЗ. ЗСПЗЗ.  Протокол № 1/15.02.2024г на ОбС-Невестино.

       Заповед    

   

22.02.2024г.   

Съобщение на основание чл.18а, ал.10, от АПК

До Венцислав Любчов Стоянов , гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ 322, ет.2, ап.5

Община Невестино, на основание чл.18а, ал.10 от АПК съобщава на Венцислав Любчов Стоянов, че е издадена Заповед № З-25/22.01.2024г. на Кмета на Община Невестино, за изземване на земеделска земя, представляваща Поземен имот с идентификатор 81284.86.106 по КККР на с.Четирци, общ.Невестино, обл.Кюстендил, настанена в Деловодството на Община Невестино, находяща се в село Невестино, ул. „Владимир Поптомов“ 17, община Невестино, ет.1, ст.2-където може да се получи в едноседмичен срок от обявяването на съдържанието на съобщението.

Изрично съобщение до Венцислав Любчов Стоянов е изпратено С изх.№ 2848/16/22.01.2024г., изпратено чрез Български пощи на 22.01.2024г., върнато като непотърсено на 21.02.2024г.

 

16.02.2024г.   

   Заповед за подробен устройствен план - План за регулация, в обхват на УПИ П-Кметство, кв. 19 по регулация и кадастрален план на с. Друмохар, община Невестино.

       Заповед    

 

12.02.2024г.   

В изпълнение на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок за публикуване на основното съобщение в интернет страницата на Община Невестино, на заинтересованите лица се предоставя възможност да изпълнят своите предложения по проект на Наредбата на имейл адрес: obshtinanevestino@abv.b или в център за административно обслужване на общината на адрес: с. Невестино, ул.”Владимир Поптомов №17.

Общественото обсъждане на проект на Наредба за общински бюджет и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Невестин о ще се състави на 13.03.2024 г. от 10:30 часа в зала № 1 на първия етаж в сградата на общинска администрация, с адрес: с.Невестино, ул."Владимир Поптомов" № 17.

 

       Мотиви                       Проект  -Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна програма за местните действия и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Невестино .          

   

23.01.2024г.   

   Публично обсъждане на проект за Бюджет 2024г. на община Невестино обл.Кюстендил.

       Покана    

    

17.01.2024г.     

Съобщение на основание чл.18а, ал.10, вр. ал.9 от АПК, вр. чл. 50, ал.1 и ал.4, чл. 47, ал. 5 от ГПК

До ЕТ „ АМНЕЗИЯ – Иванка Василева- Радостина Сухарска“, гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ №239, вх.1, ет.2, ап.6

Община Невестино на основание чл. 18, ал.1, вр. чл.14, ал.6 от ЗОС съобщава на ЕТ „АМНЕЗИЯ – Иванка Василева- Радостина Сухарска“, че е изготвено съобщение с изх. № 3868/1/14.12.2023 г., оставено в Деловодството на община Невестино, намиращо се в село Невестино, ул. „Владимир Поптомов“ № 17, община Невестино, ет.1, ст.2 – където може да се получи в едноседмичен срок от обявяване на съдържанието на съобщение за едностранно прекратяване в тримесечен срок на сключения Договор № Д – 51/11.05.2021 г. . . . . . . . . за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост: Магазин с площ от 80 кв.м., намиращ се на първи етаж от 2МС, построен в УПИ XIII, отреден за кметство, Читалище, закусвалня, в кв. 12 по план на село Рашка Гращица, поради възникнали неотложни общински нужди. Изрично съобщение до търговеца е изпратено с изх. № 3868/1/14.12.2023 г., изпратено чрез Български пощи на 15.12.2023 г., върнато като непотърсено на 15.01.2024 г.

На 26.04.2024 г. община Невестино, от 10.00 часа ще пристъпи към приемане на имота.

       

11.01.2024г.   

   Публично обявяване на заявление от управителя на "Кюстендилска вода " ЕООД, гр.Кюстендил за промяна на Разрешително за водоземяне от подземни води , чрез съществуващи водоземни съоръжения.

       Съобщение    

02.01.2024г.   

 Заповеди за разпределение на масевите за ползване на пасища мери и ливади в землищата на селата от Община Невестино : Страдалово, Смоличано, Пелатиково, Друмохар, Длъхчево -Сабляр, Четирци. 

      Заповед   

 

22.12.2023г.   

Покана за обществено обсъждане на проект за  „ПРОГРАМА  ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ  В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО  2024-2028 г.“ 

Уважаеми съграждани,  

Съгласно изпълнението на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, Кметът на Община Невестино Инж. Димитър Стаменков има удоволствието да Ви покани на обществено обсъждане на ,, ПРОГР АМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2024-2028 г. ”, което ще се състои на 25 януари 2024 г. от 11:00 часа в зала № 1 на първия етаж в заседателната зала на административната сграда на Община Невестино, находяща се в с. Невестино на ул.''Владимир Поптомов'' № 17. 

Предложения и възражения по проекта на « ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2024-2028 г. Могат да бъдат направени на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в ЦАО, намираща се на първия етаж в административната сграда на община Невестино, намираща се на ул.“Вл.Поптомов“ №17, с.Невестино. 

      Програма    

      Мотиви   

18.12.2023г.   

 Проект за изменение на Подобен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват урегулиран поземен имот /УПИ/ VII—180, 181, кв. 24 по регулация и кадастрален план на с. Неделкова Гращица, община Невестино.

      Заповед    

08.12.2023г.   

 Проект за изменение на Подобен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ИПР/ в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/1-215, кв. 43 национален регулационен план на с. Лиляч, общ. Невестино.

      Заповед    

08.12.2023г.   

 Проект за изменение на Подобен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ИПР/ в обхват урегулирани поземлени имоти /УПИ/ V1-38, кв. 9 по регулационен план на с. Четирци, община Невестино.

      Заповед    

08.12.2023г.   

 Проект за изменение на Подобен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ИПР/ в обхват урегулирани поземлени имоти /УПИ/ I - 173 и XIII - 172, кв. 19 по-регулационен план на с. Четирци, община Невестино.

      Заповед     

06.12.2023г.   

Законови задължения на собствениците на домашни кучета за регистрация, идентификация и деклариране пред общината на животните, както и за

заплащане на такса за притежаване на домашно куче.

30.11.2023г.   

Искане за издаване на заповед за допускане изготвянето на ПУП - План за застрояване на с. Неделкова Гращица, община Невестино, област Кюстендил.

      Заповед     

27.11.2023г.   

Десет причини да кастрирате кучето си 

Винаги е имало спор около това  трябва да бъдат ли кучетата да бъдат кастрирани . Какви са ползите от кастрацията на кучето и може ли това да бъде вредно за тях? Много изследвания показват, че определен по-добър избор, който можете да направите за вашето животно е да го кастрирате.

Кастрираните кучета  не изпитват нуждата от партньори. Това автоматично означава, че те са по-спокойни, седят вкъщи и така рискът да претърпят инцидент на улицата например значително намаляват. Освен това по този начин те са предпазени и от заразяване от друго животно, а и са и по-неагресивни.

Кастрацията при мъжките кучета намалява и шансовете за рак на простатата и някои хернии, освен това елиминира напълно шансовете за рак на тестисите. Проблемите с териториалността, сексуалната агресия и маркирането на кучето също намаляват значително. Ето защо има огромни  ползи от кастрацията на мъжките кучета .

След кастрация на женско куче се наблюдават много малко случаи на рак на гърдата (ако процедурата се прави преди съзряването, шансовете са почти нулеви). Тази интервенция елиминира и дава възможност за развитие на сериозна, потенциално фатална инфекция на матката, която е често срещан проблем. Женските стават и много по-благи, тъй като като се избягват така наречените „топли вълни“, които са отговорни за рязаната промяна в настроението на кучето. Затова и отговорните стопани биха предприели  кастрация на женско куче .

А ето и основните 10  причини за кастрация на кучето .

1.Женските кучета ще имат по-дълъг и здравословен живот.

  1. Кастрацията носи сериозни ползи и за здравето на мъжките кучета.
  2. Женските кучета няма да преминат през така наречените „топли вълни“, свързани с тяхната репродуктивност,
  3. Мъжките индивиди нямат да бягат от вкъщи в търсене на партньори.
  4. Мъжките кучета придобиват много по благ и в балансен характер,
  5. Кастрацията няма да направи кучето ви дебело.
  6. По-евтино е да платите за кастрация, отколкото да се грижите за още 10 малки кученца.
  7. Така сте част от решението на проблема с бездомните животни на улицата.
  8. Не е нужно вашето животно да премине през създаването на поколение, ако вие не искате това.
  9. Чрез кастрацията се намалява шансът за прекомерно увеличаване на популацията.

 

Изводът е, че кастрирането е за да удължи живота на кучето и предпазва от различни кучешки заболявания.

              

23.11.2023г.   

Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност по чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

      Годишен отчет     

14.11.2023г.   

Покана за обществено обсъждане на проект за „Решение за одобряване на план-сметка по събиране, извозване, обезвреждане в депа и други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2024 г. Определяне размера на такса битови отпадъци на територията на община Невестино през 2024 г.“

Уважаеми съграждани,

 

Съгласно изпълнението на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, Кметът на Община Невестино - Инж. Димитър Стаменков има удоволствието да ви покани на обществено обсъждане на

Проект за „Решение за одобряване на план-сметка по събиране, извозване, обезвреждане в депа и други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2024 г. Определяне размера на такса битови отпадъци на територията на община Невестино през 2024 г .” , което ще се състои на 14 декември 2023 г. от 11:00 часа в зала № 1 на първия етаж в Администрацията на Община Невестино в с. Невестино ул.''Владимир Поптомов'' № 17

 

      Проект за „Решение за одобряване на план-сметка по събиране, извозване, обезвреждане в депа и други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2024 г. Определяне размера на такса битови отпадъци на територията на община Невестино през 2024 г.”   

  

14.11.2023г.   

 

Община Невестино, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че е издаден проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Невестино и мотиви към него.

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове и на основание чл.26, ал.З от ЗНА, проектът на Наредбата за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Невестино е публикуван в интернет страницата на община Невестино на 14.11. . . . . .2023 г.

На основание чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, община Неизвестно уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Невестино.

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, община Невестино чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да се запознаят с проекта на интернет страницата на община Невестино и да използват своите предложения и да се намират във връзка с приемането на Наредба за изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Невестино, като инж.Димитър Стаменков - Кмет на община Невестино има удоволствието да искате обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размер на местните данъци на територията на община Невестино, които ще се приключат на 15.12.2023 г. от 11:30 часа в зала № 1 на първия етаж в сградата на общинска администрация, с адрес: с.Невестино, ул."Владимир Поптомов" № 17.

      Н аредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Невестино, приета с Решение № 301 от 30.11.2022  г .    

    

10.11.2023г.   

Покана за обществено обсъждане на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Невестино мандат 2023 - 2027 година.

Уважаеми съграждани,

Съгласно разпоредбите на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове,
във връзка с чл.77 от АПК, Снежана Сотирова – председател на ОбС-Невестино има удоволствието да търсите на обществено обсъждане проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет. . . . , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Невестино мандат 2023 - 2027 година, което ще се състои на 12 .12. 2023 г. от 1 1: 00 часа в заседателната зала на първия етаж в сградата на общинска администрация-Невестино, с адрес с.Невестино, ул. „Владимир Поптомов“ № 17

      Проект за правилник за организацията и дейността на общинския съвет     

09.11.2023г.   

Заповед З -307/09.11.2023г. Забрана за провеждане на изложби и пазари или други събирания на домашни или други птици на територията на община Невестино.

      Заповед         

25.10.2023г.   

Заповед З -288/25.10.2023г. Неучебен ден на 30.10.2023г. за децата в Детска градина „Райна Княгиня" с.Невестино.

      Заповед         

17.10.2023г.   

  Работен устройствен план с.Раково Община Невестино.

      РУП         

17.10.2023г.   

 Подробен устройствен план по действието на регулационния план на с. Неделкова Гращица.

      ПУП         

16.10.2023г.   

 Проект за изменение на Подобен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ИПР/ в обхват урегулирани поземлени имоти /УПИ/ IV-180, V-181 и VI-181, кв. 24 по регулация и кадастрален план на с. Неделкова Гращица, община Невестино, област Кюстендил, одобрена със Заповед 1104/29.04.1965 г. 

      Заповед         

16.10.2023г.   

 Проект за Работен устройствен план /РУП/ - план за застрояване/ в обхват поземен имот /ПИ/ 62058.500.1 по КККР за с. Раково, община Невестино, област Кюстендил, одобрени със Заповед РД-3498/29.03.2021 г.

      Заповед         

11.10.2023г.   

 Във връзка с постъпили в Община Невестино писма с вх. № 3276/11.10.2023 г. от Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и вх. № 3276/1/11.10.2023 г. от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“- Кюстендил, и на основание чл. 49 от Наредбата за планиране на социални услуги, отправяме Покана за обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги, в частта относно социалните услуги на територията на община Невестино. Счетено от 12.10.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги, в частта относно социалните услуги на територията на община Невестино. Очакваме Вашите предложения и/или населени места на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на Община Невестино в срок до 17.00 ч. на 10.11.2023 г.

      ПРЕДЛОЖЕНИЕ_ЗА_НАЦИОНАЛНА_КАРТА_НА_СОЦИАЛНИТЕ_УСЛУГИ                  

      АНАЛИЗ_НА_НАЦИОНАЛНО_НИВО          

11.10.2023г.   

 Във връзка с постъпили в Община Невестино писма с вх. № 3276/11.10.2023 г. от Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и вх. № 3276/1/11.10.2023 г. от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“- Кюстендил, и на основание чл. 49 от Наредбата за планиране на социалните услуги, отправяме Покана за публична дискусия на 24.10.2023 г. от 11.00 часа в сградата на Община Невестино с адрес: с.Невестино, община Невестино, ул. Владимир Поптомов“ №17 залата на ет. 1 във връзка с изготвен „Анализ на нуждите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет“ и Предложение за „Национална карта на социалните услуги“, в част . относно социалните услуги на територията на община Невестино. Анализ на нуждите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги.  

      ПРЕДЛОЖЕНИЕ_ЗА_НАЦИОНАЛНА_КАРТА_НА_СОЦИАЛНИТЕ_УСЛУГИ                   

      АНАЛИЗ_НА_НАЦИОНАЛНО_НИВО          

10.10.2023г.

На основание чл. 37в ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.75а ал.1 т.1 от ППЗСПЗЗ, заповеди на директора ОД "Земеделие"

гр.Кюстендил. за разпределение на масивите  за ползване на обработваеми земи за селата:

       с. Раково   ;  с. Згуово  ; с. Ветрен с. Васево ; с. Църварица ; с. Тишаново ; с. Страдалово  ; с. Смоличано ;   

           с. Рашка Гращица ; с. Пелатиково ; с. Пастух ;   с. Неделкова Гращица  ; с. Невестино с. Мърводол ; 

           с. Лиляч ;  с. Кадровица ;с. Илия ;  с .Еремия ; с. Длъхчево Сабляр ; с. Друмохар ; с. Долна Козница  ; с . Четирци                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

09.10.2023г.   

 На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с писмо с вх.№ 3198/04.10.2023 г. на Областния управител на област Кюстендил и във връзка с настъпващия зимен сезон, и осигуряване на нормални условия за работа на Общината, кметствата, организациите и фирмите на територията на Община Невестино, ритмичното снабдяване на населението със стоки от първата необходимост и безпроблемното движение на моторните превозни средства средства средства средства средства средства и гражданите.   

      Заповед         

 

08.09.2023г.   

  Проект за изменение на Подробен устройствен план изменение на план за регулиране по регулационен план на с. Друмохар  

      Заповед         

31.08.2023г.   

ПОКАНА

За публично обсъждане на отчета за Бюджет 2022 на Община Невестино

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.37, ал.1 от Наредбата за общините и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общините . бюджет. на община Невестино, Председателя на Общински съвет -Невестино организира обществено обсъждане на отчета по бюджета на Община Невестино за 2022 година, като отправя поканата към жителите на общината и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 08.09.2023г. от 16,00 часа в сградата на Общинска администрация Невестино - етаж 1.  

30.08.2023г.   

  Публичното обсъждане на проектобюджет 2023г. ще се проведе на 08.09.2023 г. (петък) от 16:00 часа в Заседателната зала на общинска администрация Невестино ет.1, ул. „Владимир Поптомов“ №17

      Проектобюджет 2023         

 

09.08.2023г.   

 Заповед за допълнение в Решение за строуж №10/25.07.2023г. издадено от Главния архитект на Община Невестино.

      Заповед         

09.08.2023г.   

 Заповед за поправка на допусната явна фактическа грешка във Виза за проектиране №5/03.05.2023г. издадена от Главния архитект на Община Невестино.

      Заповед - проект за изменение Подробун устройствон план изменение на план за регулиране         

04.08.2023г.   

 Заповед за изземване на част от общински имот - публична общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27574.3.220, намиращ се в местността „Сърбенец" в землището на с.Еремия, община Невестино с начин на трайно ползване.

      Заповед         

02.08.2023г.   

Уважаеми граждани - Уведомяваме Ви, че в срок до 31.08.2023 г. всеки собственик на куче - домашен любимец над 4-месечна възраст е длъжен да го декларира в отдел „Местни приходи” при община Невестино, като допълнителна декларация и заявление за административна услуга по образец, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 от „Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни домашни любимци (кучета и котки) на територията на община Невестино“ Следните данни ще бъдат изпълнени проверки и наложени административни указания - Чл.34. (1) от горепосочената Наредба: 1. В случай, че собственикът или на лицето под чийто надзор се намира кучето не го е декларирал по определения с наредбата ред и срок, на собственика или на лицето, под чийто надзор се намира кучето се налага глоба в размер на 200 лв. за всяко куче. Глоба в същия размер се налага и на собственик или на лицето под чийто надзор се намира кучето, което след издаденото му предписание по чл. 10, ал.7 от Наредбата не е регистрирал кучето.

13.07.2023г.   

 Заповед за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ИПР/ в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVI - 220, кв. 39 по регулационен план на с. Невестино, община Невестино, одобрена със Заповед 1466/04.05.1981 г.

      Заповед         

13.07.2023г.   

 Заповед за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ИПР/ в обхват урегулиран поземен имот /УПИ/ VIII - 1,2, кв. 1 по регулационен план на с. Четирци, община Невестино, одобрена със Заповед 113/14.09.1988 г.

      Заповед      

       

13.07.2023г.   

 Обява На основание чл.72, във връзка с чл.66, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проектиране, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. Бр. 88 от 27.10.2000г)

Уведомяваме всички физически и юридически лица, че е издадена заповед на министъра на околната среда и водите РД-479/11.07.2023 г.

за определяне на санитарно-охранителна зона около водоземно оборудване Сондаж 2хг „Топилата“ от находище на минерална вода „Невестино – Топилата“, с. Невестино, община Невестино, област Кюстендил, №48 от Приложение №2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите. Заповедта е на разположение на заинтересованите лица за периода от 13.07.2023г. до 13.08.2023г. Всички, които желаят да изразят възражения и становища, могат да се използват писмено в Община Невестино.  

      Заповед      

           

25.05.2023г.   

Обява - Община Невестино, Област Кюстендил съобщава на заинтересованите лица: Заповед № ОА-РД-14-64/10.05.2023 г. на Областния управител на Област Кюстендил, с която е одобрен План за новообразувани имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имот с идентификатор № 10050.65.14, намиращ се в местност „Вало“, землището на село Ваксево, Община Невестино , е публикувана в „Държавен вестник” брой 45 от 23.05.2023 г. Одобреният план и регистър са изложени за коментари от заинтересованите лица в сградата на общината ет. 3 стая № 7. Одобреният план може да бъде обжалван чрез Областен управител на Област Кюстендил пред Районен съд–Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ От Общинска администрация.

22.05.2023г.   

Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване, в обхват на ПИ с идентификатор 62058.500.1 по КККР на с. Раково, общ. Невестино. 

      Заповед       

  

03.05.2023г.   

Изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване, в обхват на ПИ с идентификатор 62058.500.1 по КККР на с. Раково, общ. Невестино. 

      Заповед      

28.04.2023г.   

Промяна на инвестиционните намерения по реда на чл. 154, ал. 2, т. 8 от ЗУТ въз основа на одобрен инвестиционен проект, след издаване на Решение за строеж №4 от 21.02.2022 г., влязло в сила на 11.03.2022 г., издадено от Главен архитект на Община Невестино. Изменението включва промяна на трасето на кабелната линия с ниско напрежение в участъка: о.т. 45 - о.т.53б. Кабелната линия се измества на западния тротоар с цел да не нарушава асфалтовото покритие за входа към центъра за СМП. 

      Заповед                             

17.03.2023г.   

Публично обсъждане на Анализ на нуждите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. 

      Покана 

16.03.2023г.   

Обява Община Невестино, Област Кюстендил съобщава на заинтересованите лица, че обявлението по чл. 286, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, за приемане на Помощен план и План за новообразуване на имот с идентификатор 10050.65.4 по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за местност „Валого“, в землището на село Ваксево, е обнародвано в „Държавен вестник“ номер 23 от 14.03. . . .2023 г. г. Плановете и придружаващата ги документация са изложени за коментари от заинтересованите лица в сградата на общината ет. 3 стая № 7. На основание чл. 286, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник" заинтересованите лица могат да напълнят писмени искания и възражения по помощен план, план за новообразуване на имота и придружаващата ги документация до кмета на община Невестино. От Общинска администрация  

16.03.2023г.   

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.П, ал.2 от Закона за пчеларството, чл. 37п, ал.8 от ЗСПЗЗ, чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.59, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на влязло в сила Решение № 323 от Протокол № 1/28.02.2023г на ОбС-Невестино .  

16.03.2023г.   

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.П, ал.2 от Закона за пчеларството, чл. 37п, ал.8 от ЗСПЗЗ, чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.59, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на влязло в сила Решение № 323 от Протокол № 1/28.02.2023г на ОбС-Невестино .  

 

13.03.2023г.   

Общинската програма за закрила на детето на Община Невестино 2023г.  

      Общинска програма 

 

27.02.2023г.   

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с График за посещение на служителите от Дирекция „СА", отдел „УТАОХД" към Община Невестино на населени места за събиране на местни данъци и такси за 2023 година.

      Заповед 

 

21.02.2023г.   

Покана за обществено обсъждане на промяна на началните цени за предоставяне на сечища, продажба на настояща дървесина и цени за маркиране и сортиране на дървесина на корен и измерване и маркиране на дървесина в лежащо състояние на територията на община Невестино

      Покана и мотиви 

21.02.2023г.   

Обявление по реда на чл.26, ал.2 от закона за нормативните актове.

Община Неизвестно уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет страницата на Общината е публикуван Анализ на нуждите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересувани лица могат да подават предложения и становища в 30-дневен срок от публикуването на съдържанието на съобщението и Анализ.  

      Обявление

21.02.2023г.   

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, относно: Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.  

      Анализ на нуждите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет .  

      Приложение № 1 – Желаещи да ползват социални услуги  

      Приложение №2 – Учебни власти по вид и форма на собствеността  

      Приложение №3 – Лечебни и здравни институции  

      Приложение №4 – Категории служители в социалната или ИЗС услуга  

      Приложение №5 – Максимален брой потребители на социални услуги, които осигуряват изцяло или финансират изцяло от държавния бюджет, по социални услуги  

      Приложение № 6 – Схема на трансформиране  

      Приложение №7 – Образец за съпоставка на съществуващите социални услуги на територията на община Неизвестно и дадени за максимален брой потребители  

      Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет - таблица   

      Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет  

02.02.2023г.   

Обобщена справка във връзка с чл.29 ал.1 от Наредбата за ЕО на Програма за отпадъците от отпадъците и Програма за спазване на управлението на околната среда с раздел лечебни растения.  

      Справка  

26.01.2023г.   

Протокол за безстопанствените кучета на територията на община Невестино, обл. Кюстендил, за 2022г. , съгласна чл. 6 от Наредба 4 от 01.02.2021г.  

      Протокол  

13.01.2023г.   

Обява на основание чл. 39, ал. 1 и във връзка с чл. 37 от Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проектиране, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно - битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. Бр. 88 от 27.10.2000г)

Уведомяваме всички физически и юридически лица, че е изготвен

Проект за санитарно – охранителна зона около НМВ „ Невестино – Топилата“, с. Невестино, община Невестино.

Основното водоземно оборудване на намиращото се на мин. Вода „ Невестино – Топилата „ е Сондаж №2 хг, който се намира в обградено пространство на около 500 м точно от с. Невестино и на около 50м северно от главния път Дупница – Кюстендил.

Проектът на заявителя е на разположение на заинтересованите лица за периода от 13.01.2023г. до 13.02.2023г. Всички, които желаят да изразят възражения и становища, могат да се използват писмено в Община Невестино.  

      Проект 

 

12.01.2023г.   

Във връзка с внесено в Регионална инспекция по околната среда и водите-София искане за преценяване на необходимостта от Екологична оценка по проект на „Програма за опазване на околната среда“ и „Програма за управление на отпадъците“ на община Невестино и на основание чл. 15 , т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр.57/2004г., изм. и доп.), община Неизвестно представя на Вашето внимание Решение № СО- 5- ЕО /2023г на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - София 

      Решение                                                   

15.12.2022г.   

 На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - /Наредбата/, Община Невестино Представете информация за преценяване на необходимостта от ОВОС /Приложение № 2 от Наредбата/, във връзка с известното. за инвестиционно предложение: „Предприятие за преработка на череши и с автономна фотоволтаична система“ в с. Неделкова Гращица, Община Невестино, област Кюстендил, с Възложител „АГРО ВИТАЛИТИ“ ЕООД, ЕИК 201334916.

 

29.11.2022г.   

Община Невестино, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че е издаден проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Невестино и мотиви към него .

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове и на основание чл.26, ал.З от ЗНА, проектът на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Невестино е публикуван на интернет страницата на община Невестино на 29.11.2022 г.

На основание чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, община Невестино уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Невестино.

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, община Невестино чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да се запознаят с проекта на интернет страницата на община Невестино и да използват своите предложения и да се намират във връзката с приемането на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Невестино, като инж. Димитър Стаменков - Кмет на община Невестино има удоволствието да ви налага обществено обсъждане на проект на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Невестино, който ще приключи на 30.12.2022 г. от 10:30 часа в зала № 1 на първия етаж в сградата на общинска администрация, с адрес: с.Невестино, ул."Владимир Поптомов" № 17.

      Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Невестино и мотив 

 

23.11.2022г.   

На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата, Община Невестино Предоставете информация за оценка на необходимостта от ОВОС /Приложение № 2 от Наредбата/, във връзка с известно. съоръжения в крушови овощни насаждения, на територията на с. Неделкова Гращица, Община Невестино, област Кюстендил“, с Възложител „БРЕК“ ООД, ЕИК 200734964.  

      Приложение 

20.11.2022г.   

Уведомяваме Ви, че Община Невестино . Има следното инвестиционно предложение: Обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в общ. Невестино. 

      Обява 

16.11.2022г.   

На основание чл.6, ал.10, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – (Наредбата), Обща информация за оценка на необходимостта от ОВОС е неизвестна (Приложение №2 от ОВОС) . за инвестиционно предложение „Изграждане на съвременна напоителна система за зеленчукова градина на територията на село Неделкова Гращица, община Невестино, област Кюстендил“ с възложител „СТАРТ-АВ“ ЕООД. 

       П риложение 

15.11.2022г.   

На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата, Община Невестино Предоставяте информация за оценка на необходимостта от ОВОС /Приложение № 2 от Наредбата/, във връзка с подадено. система за зеленчукова градина на територията на с. Неделкова Гращица, Община Невестино, област Кюстендил“, с Възложител „АГРО ВИТАЛИТИ“ ЕООД, ЕИК 201334916

       П риложение  

11.11.2022г.   

Покана за обществено обсъждане на проект на „Решение за одобряване на план-сметка по събиране, извозване, обезвреждане в депа и други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2023 г. Определяне размера на такса битови отпадъци на територията на община Невестино през 2023 г.“  

      Покана 

      Мотив и и Решение на ОбС 

08.11.2022г.   

 Информация Относно изпълнение на задълженията на Кмета на Община Невестино, по чл.19 от Закона за управление на отпадъците за 2022г.  

       Информация 

08.11.2022г.   

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2021-2028 г.  

       Програма 

        Раздел "Лечебни растения"  към Програма за опазване на околната среда на община Невестино 2021-2028 г.  

       Покана и мотиви 

08.11.2022г.   

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2021-2028 г.   

       Програма 

       Покана и мотиви 

 

17.10.2022г.   

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Невестино и доклад и мотиви към него.

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове и на основание чл.26, ал.3 от ЗНА, проектът на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Невестино е публикуван на интернет страницата на община Невестино на 17.10.2022 г.

На основание чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, община Невестино уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Невестино .

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, община Невестино чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да се запознаят с проекта на интернет страницата на община Невестино и да използват своите предложения и да се намират във връзка с приемането на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Невестино, като инж.Димитър Стаменков – Кмет на община Невестино има удоволствието да Ви потърси обществено обсъждане на проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Невестино , което ще се състои на 21.11.2022 г. от 10:30 часа в зала № 1 на първия етаж в сградата на общинска администрация, с адрес: с.Невестино, ул.”Владимир Поптомов” № 17.   

 

       ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО  

                                            

23.08.2022г.

Одобрен Подробен устройствен план /ПУП/

                                                                                                                                                                                                     

29.06.2022г.   

 Покана за публична среща на тема Създаване на местно партньорство "Рила - Бобошево - Кочериново - Невестино" по Подмярка 19.1 „Помощ за активни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за период 2014 - 2020 г. г. г. г.

       Покана и дневен ред                                                                              

20.06.2022г.   

 Покана за обществено обсъждане на проект за „Наредба за придобиване, притежание и отглеждане на животни - домашни любимци (кучета и котки) на територията на община Невестино"

Уважаеми съграждани,

Съгласно изпълнението на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, Кметът на Община Невестино - Инж. Димитър Стаменков има удоволствието да ви покани на обществено обсъждане на Проект за „Наредба за придобиване, собственост и отглеждане на животни-домашни любимци(кучета и котки) на територията на община невестино“, който ще бъде приключен на 22 юли 2022 г. от 11 :00 часа в зала № 1 на първия етаж в Администрацията на Община Невестино в с. Невестино ул."Владимир Поптомов" № 17 .

      Проект на наредба и мотиви                                                                                                                                            

18.06.2022г.   

Протокол от обществено обсъждане - проект на решение за изменение и допълнение на решение № 184 от протокол №8 / 16.12.2021г. на Общински съвет - Невестино

       Протокол                                                                             

07.06.2022г.   

 Регистър - разрешения за строеж 2022г. 

       Регистър                                        

                                      

02.06.2022г.   

  ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 184 ОТ ПРОТОКОЛ № 8/16.12.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕВЕСТИНО УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На вашето внимание предоставяме Проект на решение за изменение и допълнение на Решение № 184 от Протокол № 8/16.12.2021 г. на Общински съвет - Невестино, като засяга обществения интерес ще се проведе обществено обсъждане, което ще се приключи на 17.06.2022 г. от 10:00 часа в зала № 1 на първия етаж в сградата на общинска администрация, с адрес: с.Невестино, ул."Владимир Поптомов" № 17

       Мотиви      Докладна записка                                                                                          

                                                                                        

06.04.2022г.     

       Обява - На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „МУЛТИГОР" ООД, СЪОБЩАВА НА ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ, ЧЕ ИМА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНИ И ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ, С ОБЩА ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ ДО 200 KWp "

                                                                                                                    

22.03.2022г.     

       Протокол от обществено обсъждане на Проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Невестино мандат 2019-2023г.

                                                                                                                                                                                                               

 

14.03.2022г.   

 Обява 

Община Невестино, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за спазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „АГРО ВИТАЛИТИ" ЕООД, с. Неделкова Гращица, общ. Невестино, обл. Кюстендил има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на „Предприятие за преработка на череши и с автономна фотоволтаична система” в с. Неделкова Гращица, община Невестино, област Кюстендил.

Това инвестиционно предложение е да се изгради предприятие за преработка на череши и с автономна фотоволтаична система. Предприятието се осигурява да бъде разположено в ПИ № 51336.47.4 и ПИ №51336.47.5 с обща площ 1518 кв.м., намиращи се в с. Неделкова Гращица, местността „Лаката", кв. 2, парцел II и парцел II -А, община Невестино.

Вид собственост: частна собственост;

Вид територия: урбанизирана;

Начина на трайно ползване: за стопански двор.

Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ - град София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III", № 136, ет. 10 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.                                                                   

11.03.2022г.   

 Обява - съобщава се на недостатъчното население, че има инвестиционно предложение за : "Доставка и монтаж на хидрокулер" в с.Лиляч Община Невестино.  

       Обява   

                                                                                                                                                                                                                                                

02.03.2022г.   

 Уведомление за инвестиционно предложение от "АГРО ВИТАЛИТИ" ЕООД

       Уведомление за инвестиционно предложение                                        

                                      

21.02.2022г.   

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА „ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО”

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Съгласно изпълнението на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, Кметът на Община Невестино инж. Димитър Стаменков има удоволствието да търсите на обществено обсъждане проект за „Допълване и изменение на „ правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Невестино”, което ще се състои на 22.03.2022г. от 10:00 часа в зала № 1 на първия етаж в сградата на общинска администрация, с адрес:

Невестино, ул.”Владимир Поптомов” №17

       Правилник      Мотиви                                                                                                                                    

10.12.2021г.

Протокол от публично обсъждане за приемане на такса сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г. в Община Невестино.

       Протокол                   

07.12.2021г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА "НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ И ОТКРИТИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО"

       Покана                  

02.12.2021г.

Заповед за промяна във Вътрешни правила за работна заплата в Община Невестино, които са утвърдени със Заповед № 3-8/1//01.02.2019 г. - 

       Заповед                              

09.11.2021г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ТАКСА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ.ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2022Г. В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО  

       Покана                    

08.11.2021г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ И ОТКРИТИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО                    

21.10.2021г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА "НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО"                                                                                                                                                                                                          

20.09.2021г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

       Проект на наредба           

       Мотиви                                                                                                                                                                                                                                                    

27.04.2021г.

     Решение за № СО 25-ЕО/2021 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на община Невестино за периода 2021-2027г.  

 

13.04.2021г.

     Протокол от обществено обсъждане на проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Невестино мандат 2019-2023г. .  

12.04.2021г.

     Проект на общинска програма за закрила на детето на община Невестино.  

12.04.2021г.

     Покана за обществено обсъждане на проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Невестино мандат 2019-2023г.  

31.03.2021г.

     Заповед за изменение на подробен устроен план стопански двор, местност "Жешката вода", с.Невестино общ.Невестино обл.Кюстендил   

26.03.2021г.

     Протокол от обществено обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на община Невестино /ПИРО/ за периода 2021-2027 г.  

 

25.03.2021г.

      Списък на кандидат-потребителите за включване в социалната услуга „Асистентска подкрепа” в общ.Невестино обл.Кюстендил   

 

12.03.2021г.

     Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Невестино мандат 2019 – 2023г.   

     Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Правилниказаорганизациятаидейността наОбщинскиясъвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общински съвет–Невестин мандат 2019 – 2023г.   

 

08.03.2021г.

  Община Невестино създава нова специализирана социална услуга “Асистентска подкрепа”  

„Асистентска подкрепа“ включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домашни дейности и комуникация и се предоставя на:

лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не използват асистентска подкрепа, помощ за поддръжка на асистентска подкрепа или за които не получават помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието ви да използват социалната услуга „Асистентска поддръжка” на настоящия адрес, като при извършване на оценката на изискванията за ползване на услугата се изискват:

Заявление-декларация /по образец- Приложение №1/;

Документ за самоличност (за справка);

Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;

Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не се заявява лично).

Лица, желаещи да бъдат назначени по длъжност „Социален асистент “ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” е необходимо да се добавят следните документи:

Заявление – декларация (по образец-Приложение №2); Документ за самоличност (за справка);

Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено образование;

Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ професионален опит /при наличие на такова/. 

       Пакет документи за кандидатстване  

 

Документите се подават с административен адрес: Невестино, ул. „Вл.Поптомов“ № 17 всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. За информация: тел. 279152230 и e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

01.03.2021г.

     Общинска администрация - Неизвестно, уведомява собственици или потребители на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ, които искат да ползват пасища, мери и ливади за стоп петански години / считано от 2021/2022 стопанска година/, с утвърдена пазарна цена.      

26.02.2021г.

     ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на План за интегрирано развитие на Община Невестино (ПИРО) за период 2021-2027г.   

     Проект на План за интегрирано развитие на Община Невестино (ПИРО) за период 2021-2027г.   

                                                                                                                                                                                                                                                             

03.11.2020г.

                                                                                             П О К А Н А

за обществено обсъждане на проект за „Наредба за условията и реда и начина на отпускане на еднократна парична помощ за гражданите от бюджета на община Невестино

Уважаеми съграждани, Съгласно изпълнението на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, Кметът на община Димитър Стаменков има удоволствието да Ви покаже за обществено обсъждане проект за „Представяне на условията и реда“ и начина на отпускане на еднократна парична помощ за гражданите от бюджета на община Невестино, което ще се състои на 06.11.2020 г. от 15,00 часа в зала №1 на първи етаж в сградата на общинска администрация Невестино, с.Невестино, ул. „Владимир Поптомов“ №17

     Проект -Наредба и мотиви за условията и реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ за гражданите от община Невестино                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

02.11.2020г.

    Проект -Наредба и мотиви за обема на животновъдната дейност и места за гледане на селскостопански животни на територията на община Невестино                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

02.10.2020г.

     Проект -Наредба и мотиви за условията и реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ за гражданите от община Невестино                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11.08.2020г.

Уважаеми съграждани,

         Стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Невестино /ПИРО/ за периода 2021-2027г. Съгласно чл.13, ал.1 от ЗРР, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с другите общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. ПИРО ​​се прилага за срок от седем години. Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. ПИРО ​​се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок 3 месеца преди началото на периода на неговото действие.

        Участието на гражданите на общината в изготвянето на ПИРО е от ключово значение и в тази връзка Моля да попълните приложената анкета.

       Мнения и предложения към работната група, по разработване на План за интегрирано развитие на община Невестино за период 2021-2027г., можете да изпратите и на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

       Анкета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

07.04.2020г.

     Проект на Общинска програма за закрила на детето  на община Невестино 2020г.                                                   

20.03.2020г.

     Обява - допълнително водоснабдяване на с.Четирци община Невесино .                                

12.03.2020г.

     Заповед за определяне на санитарно - охранителна зона около Сондаж 1хг на находище на минерална вода Невестино - Барището .                         

05.03.2020г.

     П одробен устройствен план /план за застрояване / в землището на с.Невестино община Невестино.                

04.03.2020г.

     П одробен устройствен план /план за застрояване / с.Пастух община Невестино.                              

19.02.2020г.

     Обява за инвестиционно намерение - "Покриване на дере в централната част на с.Невестино".                

14.02.2020г.

     Проект - Наредба  за конкретно на инвестициите с общинско значение в община Невестино и издаване на сертификати клас В.                

      Мотиви към проект на Наредба за специално на инвестиции с общинско значение в община Невестино и издаване на сертификат В.                

        

14.02.2020г.

     Г одишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.                

 

 

17.01.2020г.

                                            Проект: Възраждане на вечните символи на Дойран и Невестино

                                  Покана за участие в търг: Предоставяне на услуги за организиране на събития и промоция

                                                              реф.№: CB006.2.23.108/PP1 - 1

                                                     Възложител: Община Дойран 

                                                               ОБЯВА

Община Дойран стартира тръжна процедура за предоставяне на услуги за организиране на събития и промоции, с

реф.№CB006.2.23.108/PP1-1. Тръжната процедура е разделена на два лота (ЛОТ 1: Услуги за организиране на събития по проект

&ЛОТ 2: Услуги за видимост и популяризиране) и стартира по проект „Възраждане на вечни символи на

Дойран и Невестино”,с реф. № CB006.2.23.108, реализиран с финансова помощ от  INTERREG -

Програма за трансгранично сътрудничество с ИПП „България –  Северна Македония 2014 – 2020 г.“. Тръжното досие е достъпно на следните елементи:

 -   http://www.ipa-cbc-007.eu/

 -  http://www.dojran-info.com/

 -  http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/

 Крайният срок за подаване на офертите е 17.02.2020 г., 15:00 ч. (местно време).Евентуална допълнителна информация, свързана с това

тръжната процедура ще бъде публикувана на горепосочените сайтове.

   Документи  

 

 25.03.2019г.

 Протокол от обществено обсъждане в зала на Проект за Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни от община Невестино.

  Протокол       

        

21.02.2019г.

 Покана за обществено обсъждане на проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни от община Невестино.

Уважаеми съграждани, Съгласно изпълнението на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, Кметът на община Невестино инж. Димитър Стаменков има удоволствието да Ви покани на обществено обсъждане проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни от община Невестино, който ще бъде завършен на 25.03.2019 г. от 10,00 часа в зала №1 на първия етаж в сградата на общинска администрация-Невестино, с адрес с.Невестино, ул. „Владимир Поптомов“ № 17    

  Проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни от община Невестино.                

  Мотиви                

КОНТАКТИ

Go to top