25.05.2023г.   

Обява -  Община Невестино, Област Кюстендил съобщава на заинтересованите лица: Заповед № ОА-РД-14-64/10.05.2023 г. на Областния Управител на Област Кюстендил, с която е одобрен План на новообразувани имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имот с идентификатор № 10050.65.14, находящ се в местност „Валого“, землището на село Ваксево, Община Невестино, е обнародвана в „Държавен вестник” брой 45 от 23.05.2023 г. Одобреният план и регистъра са изложени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на общината ет. 3 стая № 7. Одобреният план може да бъде обжалван чрез Областния Управител на Област Кюстендил пред Районен съд–Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ От Общинска администрация

22.05.2023г.   

Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване, в обхват на ПИ с идентификатор 62058.500.1 по КККР на с. Раково, общ. Невестино. 

      Заповед      

03.05.2023г.   

Изработване  на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване, в обхват на ПИ с идентификатор 62058.500.1 по КККР на с. Раково, общ. Невестино. 

      Заповед      

03.05.2023г.   

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия и медицинските пунктове във военни формирования от Българската армия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

      

28.04.2023г.   

Промяна на инвестиционните намерения по реда на чл. 154, ал. 2, т. 8 от ЗУТ въз основа на одобрен инвестиционен проект, след издаване на Разрешение за строеж №4 от 21.02.2022 г, влязло в сила на 11.03.2022 г, издадено от Главен архитект на Община Невестино. Изменението включва промяна на трасето на кабелната линия ниско напрежение в участъка: о.т. 45 - о.т.53б. Кабелната линия се измества на западния тротоар с цел да не се нарушава асфалтовото покритие за входа към центъра за СМП. 

      Заповед      

06.04.2023г.   

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка Предписание № 78/04.04.2023 г. на РИОСВ - София, с цел предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространяване, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешнотр гасене, както и за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии, периодът от 01 април до 31 октомври 2023 година е определен за пожароопасен в защитените територии - изключително държавна собственост, съгласно Заповед № РД-133/23.02.2023 г. на министъра на околната среда и водите. 

      Заповед        Заповед 

29.03.2023г.   

Заповед за пожароопасен сезон в горите на територията на община Невестино за времето от 01 април 2023 г. до 30 ноември 2023 г 

      Заповед 

20.03.2023г.

Обява за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина .                             

20.03.2023г.

Отчет съгласно чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ във вътрешногратския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.                             

17.03.2023г.   

Публично обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. 

      Покана 

16.03.2023г.   

Обява Община Невестино, Област Кюстендил съобщава на заинтересованите лица, че обявлението по чл. 286, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, за приетия Помощен план и План на новообразувания имот с идентификатор 10050.65.4 по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за местност „Валого", в землищата на село Ваксево, е обнародвано в „Държавен вестник"брой 23 от 14.03.2023 г. Плановете и придружаващата ги документация са изложени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на общината ет. 3 стая № 7. На основание чл. 286, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на новообразувания имот и придружаващата ги документация до Кмета на община Невестино.                     От Общинска администрация  

16.03.2023г.   

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.П, ал.2 от Закона за пчеларството, чл. 37п, ал.8 от ЗСПЗЗ, чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.59, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на влязло в сила Решение № 323 от Протокол № 1/28.02.2023г на ОбС-Невестино .  

16.03.2023г.   

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.П, ал.2 от Закона за пчеларството, чл. 37п, ал.8 от ЗСПЗЗ, чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.59, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на влязло в сила Решение № 323 от Протокол № 1/28.02.2023г на ОбС-Невестино .  

15.03.2023г.   

Заповед  на министъра на отбраната  за  длъжности на срочна служба в доброволния резерв.  

13.03.2023г.   

Общинската програма за закрила на детето на Община Невестино 2023г.  

      Общинска програма 

01.03.2023г.   

Заповед - забрана за  паленето на стърнища, хвойна, треви и други в горите и земите от горски територии на територията на Община Невестино.  

      Заповед 

27.02.2023г.   

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с График за посещения на служителите от Дирекция „СА", отдел „УТАОХД" към Община Невестино на населени места за събиране на местни данъци и такси за 2023 година.

      Заповед 

21.02.2023г.   

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.  

21.02.2023г.   

Покана за обществено обсъждане на промяна на началните цени за предоставяне на сечища, продажба на стояща дървесина и цени за маркиране и сортиментиране на дървесина на корен и измерване и маркиране на дървесина в лежащо състояние на територията на община Невестино

      Покана и мотиви 

21.02.2023г.   

Обявление по реда на чл.26, ал.2 от закона за нормативните актове.

Община Невестино уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет страницата на Общината е публикуван Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и Анализа.  

      Обявление

21.02.2023г.   

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, относно: Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.  

      Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.  

      Приложение № 1 – Желаещи да ползват социалните услуги  

      Приложение №2 – Учебни институции по вид и форма на собственост  

      Приложение №3 – Лечебни и здравни институции  

      Приложение №4 – Категории служители в социалната или ИЗС услуга  

      Приложение №5 – Максимален брой на потребителите на социалните услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансирането от държавния бюджет, по видове социални услуги  

      Приложение № 6 – Схема на трансформиране  

      Приложение №7 – Пример за съпоставка на вече съществуващите социални услуги на територията на община Невестино и данните за максимален брой потребители   

      Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет - таблица   

      Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет   

02.02.2023г.   

Обобщена справка във връзка с чл.29 ал.1 от Наредбата за ЕО на Програма за управление на отпадъците и Програма за опазване на околната среда с раздел лечебни растения.  

      Справка  

26.01.2023г.   

Протокол за безстопанствените кучета на територията на община Невестино, обл. Кюстендил, за 2022г. , съгласна чл. 6 от  Наредба 4 от 01.02.2021г.  

      Протокол  

13.01.2023г.   

Обява на основание чл. 39, ал. 1 и във връзка с чл. 37 от Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно - битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни ,профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. Бр. 88 от 27.10.2000г)

Уведомяваме всички физически и юридически лица, че е изготвен

Проект за санитарно – охранителна зона около НМВ „ Невестино – Топилата“, с. Невестино, община Невестино.

Основното водовземно съоръжение на находището на мин. Вода „ Невестино – Топилата „ е Сондаж №2 хг, който се намира в оградено пространство на около 500м източно от с. Невестино и на около 50м северно от главния път Дупница – Кюстендил.

Проектът на заявителя е на разположение на заинтересованите лица за периода от 13.01.2023г. до 13.02.2023г. Всички, които желаят да изразят възражения и становища, могат да го направят писмено в Община Невестино.  

      Проект 

 

12.01.2023г.   

Във връзка с внесено в Регионална инспекция по околната среда и водите-София искане за преценяване на необходимостта от Екологична оценка на проект на „Програма за опазване на околната среда „ и „Програма за управление на отпадъците" на община Невестино и на основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр.57/2004г., изм. и доп.), община Невестино представя на Вашето внимание Решение № СО-5- ЕО/2023г на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите -София 

      Решение 

 

30.12.2022г.

  На основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ, ведно с одобреното споразумение по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за ползването на пасища мери и ливади за 2023г..

          Заповед РД-04-286/21.12.2022г.       Заповед  РД-04-284/21.12.2022г.        Заповед РД-04-270/21.12.2022г.              Заповед РД-04-269 21.12.2022г.        Заповед РД-04-285/21.12.2022г.        Заповед РД-04-271/21.12.2022г.              Заповед РД-04-267/21.12.2022г.        Заповед РД-04-268/21.12.2022г.                    

                    

                                                 

15.12.2022г.   

 На основание на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - /Наредбата/, Община Невестино Ви представя информация за преценяване на необходимостта от ОВОС /Приложение № 2 от Наредбата/, във връзка с подаденото уведомление за инвестиционно предложение: „Предприятие за преработка на череши и с автономна фотоволтаична система“ в с. Неделкова Гращица, Община Невестино, област Кюстендил, с Възложител „АГРО ВИТАЛИТИ“ ЕООД, ЕИК 201334916.

 

15.12.2022г.   

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.05.2023г. до 23.05.2023г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Казанлък, Смолян и Мусачево

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 09.03.2023 г. до 17.03.2023 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка.

    07.12.2022г.   

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност  съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2022г.

      Годишен отчет 

30.11.2022г.   

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 129, ал.2, чл.125 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал.1, т.З от ЗУТ, Протокол № 4/16.11.2022 г. на ОбЕСУТ - Невестино. Одобрен Подробен устройствен план /ПУП/

1. Изменение плана на застрояване, третира изменение на предназначението на имота, като запазва устройствената зона за ниско жилищно строителство и се отрежда за имот с предназначение „За обществено обслужване - Църква"  

2. План за застрояване /ПЗ/ на УПИ XIV - 259, кв.12 по плана на с. Четирци, общ. Невестино, обл. Кюстендил, запазва предвиденото застрояване.

      Заповед 

29.11.2022г.   

Община Невестино, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Невестино и мотиви към него.

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове и на основание чл.26, ал.З от ЗНА, проектът на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Невестино е публикуван на интернет страницата на община Невестино на 29.11.2022 г.

На основание чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, община Невестино уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за управленпе на отпадъците на територията на община Невестино.

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, община Невестино чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да се запознаят с проекта на интернет страницата на община Невестино и да направят своите предложения и становища във връзка с приемането на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Невестино, като инж.Димитър Стаменков - Кмет на община Невестино има удоволствието да Ви покани на обществено обсъждане на проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Невестино, което ще се състои на 30.12.2022 г. от 10:30 часа в зала № 1 на първия етаж в сградата на общинска администрация, с адрес: с.Невестино, ул."Владимир Поптомов" № 17.

      Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Невестино  и мотив 

28.11.2022г.   

Във връзка с постъпила жалба в Община Невестино, е извършена проверка на място от служители на Община Невестино, съставен констативен акт с който е установен незаконен строеж в село Друмохар, общ. Невестино, обл. Кюстендил 

      Заповед 

23.11.2022г.   

На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата, Община Невестино Ви предоставя информация за преценяване на необходимостта от ОВОС /Приложение № 2 от Наредбата/, във връзка с подадено уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на поливни съоръжения в крушови овощни насаждения, на територията на с. Неделкова Гращица, Община Невестино, област Кюстендил“, с Възложител „БРЕК“ ООД, ЕИК 200734964.  

      Приложение 

20.11.2022г.   

Уведомяваме Ви, че Община Невестино . Има следното инвестиционно предложение: Обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в общ. Невестино. 

      Обява 

16.11.2022г.   

На основание на чл.6,ал.10, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда –(Наредбата),община Невестино Ви представя информация за преценяване на необходимостта от ОВОС (Приложение №2 от Наредбата) във връзка с подадено уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане съвременна на напоителна система за овощна градина на територията на село Неделкова Гращица, община Невестино, област Кюстендил“ с възложител „СТАРТ-АВ“ ЕООД. 

       Приложение 

15.11.2022г.   

На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата, Община Невестино Ви предоставя информация за преценяване на необходимостта от ОВОС /Приложение № 2 от Наредбата/, във връзка с подадено уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на напоителна система за овощна градина на територията на с. Неделкова Гращица, Община Невестино, област Кюстендил“, с Възложител „АГРО ВИТАЛИТИ“ ЕООД, ЕИК 201334916

       Приложение 

14.11.2022г.   

Годишен план за за ползване на дървесина на Община Невестино за  2023 г  

       Годишен план 

14.11.2022г.   

Годишен план за за ползване на дървесина на Община Невестино за  2023 г  

       Годишен план 

11.11.2022г.   

Покана за обществено обсъждане на проекта на „Решение за одобряване на план-сметка по събиране, извозване, обезвреждане в депа и други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2023 г. Определяне размера на такса битови отпадъци на територията на община Невестино през 2023 г.“  

      Покана 

      Мотив и и Решение на ОбС 

08.11.2022г.   

 Информация Относно изпълнение задълженията на Кмета на Община Невестино, по чл.19 от Закона за управление на отпадъците за 2022г.  

       Информация 

08.11.2022г.   

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2021-2028 г  

       Програма 

        Раздел "Лечебни растения" към Програма за опазване на околната среда на община Невестино 2021-2028 г  

       Покана и мотиви 

08.11.2022г.   

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2021-2028 г.   

       Програма 

       Покана и мотиви 

04.11.2022г.   

ЗАПОВЕД №З-319/ 04.11.2022 r.

Ha основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.З от ЗОСИ, Заявление с вх. № 2823/04.10.2022г. на М. В. М. и Протокол № 3-300/1/19.10.2022г. на Комисия, назначена със Заповед № 3-300/11.20.2022г. на Кмета на Община Невестино.

Право на преминаване на М. В. М., през  имот

       Заповед 

04.11.2022г.   

Уведомление за инвестиционно предложение от „СТАРТ-АВ"  ЕООД 

Уведомявам Ви, имаме следното инвестиционно предложение: „Изграждане на съвременна напоителна система за овощна градина, на територията на село Неделкова Гращица, община Невестино, област Кюстендил"  

Характеристика на инвестиционното предложение:

 Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение е за изграждане на напоителна система за овощна градина, на територията на село Неделкова Гращица, община Невестино, област Кюстендил.

Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на кова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Целта на настоящия проект е да се проектира модерно решение за напоителна система, посредством която да се увеличи и подобри добива на отглежданите трайните овощни насаждения - череши, сорт Карина и Регина. Овощните насаждения, които ще се напояват заемат чиста площ 67,22 дка и са разположени на терени с обща площ от 83 дка.

04.11.2022г.   

ОБЯВА 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредба №4  От 1 февруари 2021г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност и със Заповед № З-259 /30.09.2022 г от Кмета на община Невестино е образувана Комисия , която в периода 01.10.2022г -31.11.2022г да извърши преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Невестино.

28.10.2022г.   

Уведомление за инвестиционно предложение от „БРЕК"  ООД 

Уведомявам Ви, имаме следното инвестиционно предложение: „Изграждане на поливни съоръжения в крушови овощни насаждения, на територията на село Неделкова  Гращица, община Невестино, област Кюстендил"

Характеристика на инвестиниоипото предложение:

Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение е за изграждане на поливни съоръжения в крушови овощни насаждения, на територията на село Неделкова Гращица, община Невестино, област Кюстендил.

Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основният предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Целта на настоящия проект е да се проектира модерно решение за напоителна система, посредством която да се увеличи и подобри добива на отглежданите трайните овощни насаждения - круши, като включва и оборудване за проследяване на нивата на пестициди и други химически агенти в продукцията, с което да се намали количествата на използвани препарати и ефекта им върху потребителите.

28.10.2022г.   

Уведомление за инвестиционно предложение от „МКДАгро"ЕООД" ЕООД 

Уведомявам Ви, за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на напоителна система за овощна градина, на територията на село Неделкова Гращица, община Невестино, област Кюстендил"

Инвестиционното намерение предвижда изграждане на съвременна напоителна система и система за обследване и анализ в овощно насаждение - черешови насаждения. Целта на настоящия проект е да се проектира система, посредством която да се увеличи и подобри добива на отглежданите трайни насаждения, а именно черешите. Избраният подход за напояване на културата е избран да бъде посредством съсредоточено напояване - капково. С изготвянето на този проект ще се решат основни проблеми свързани с начина на отглеждане на проектните земеделски култури, както и ще се повиши добива. За настоящия проект е избрано напояването на черешовия масив да се осъществява посредством капкова поливна система, посредством което ще се постигне оптимален водо- въздушен режим за развитие на растенията и ще се предотврати загубата на филтрация в дълбочина.

28.10.2022г.   

Уведомление за инвестиционно предложение от „АГРО ВИТАЛИТИ" ЕООД 

Уведомявам Ви, за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на напоителна система за овощна градина, на територията на село Неделкова Гращица, община Невестино, област Кюстендил"

Инвестиционното намерение предвижда изграждане на съвременна напоителна система и система за обследване и анализ в овощно насаждение - черешови насаждения. Целта на настоящия проект е да се проектира система, посредством която да се увеличи и подобри добива на отглежданите трайни насаждения, а именно черешите. Избраният подход за напояване на културата е избран да бъде посредством съсредоточено напояване - капково. С изготвянето на този проект ще се решат основни проблеми свързани с начина на отглеждане на проектните земеделски култури, както и ще се повиши добива. За настоящия проект е избрано напояването на черешовия масив да се осъществява посредством капкова поливна система, посредством което ще се постигне оптимален водо- въздушен режим за развитие на растенията и ще се предотврати загубата на филтрация в дълбочина.

 

      

 

ПРОСТРАНСТВО ЗА СПОДЕЛЯНЕ И ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И ВСИЧКИ ВЪЗРАСТНИ, ЗАГРИЖЕНИ ЗА ТЯХ. 24 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО, 7 ДНИ В СЕДМИЦАТА - БЕЗПЛАТНО И АНОНИМНО ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА.

 

21.10.2022г.   

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.18А, АЛ.10 ОТ АПК

ДО ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ ОТ ГРАД КЮСТЕНДИЛ Ж.К.“ГЕРЕНА“№184,ЕТ.7, АП.24

Община Невестино на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ Ви уведомява, че със Заповед №З-212/23.08.2022 г. на Кмета на община Невестино е одобрен внесения за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация / ПУП-ПР/ в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-45. Кв.8 по регулационния план на с.Четирци, община Невестино. Изменението се състои в разделяне на УПИ IV-45 на два УПИ: УПИ IV—45 и УПИ XII-45, съгласно вътрешно регулационната линия от преходния план, материализирана на място с ограда между двата УПИ и документа за собственост на Възложителя.

Настоящата Заповед може да бъде обжалвана по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й чрез община Невестино пред Административен съд –гр.Кюстендил по реда на чл.215 от ЗУТ.  

17.10.2022г.   

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект на Наредба за определяне размера на мести данъци на територията на община Невестино и доклад и мотиви към него.

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове и на основание чл.26, ал.3 от ЗНА, проектът на Наредба за определяне размера на мести данъци на територията на община Невестино е публикуван на интернет страницата на община Невестино на 17.10.2022 г.

На основание чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, община Невестино уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за определяне размера на мести данъци на територията на община Невестино.

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, община Невестино чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да се запознаят с проекта на интернет страницата на община Невестино и да направят своите предложения и становища във връзка с приемането на Наредба за определяне размера на мести данъци на територията на община Невестино, като инж.Димитър Стаменков – Кмет на община Невестино има удоволствието да Ви покани на обществено обсъждане на проект на Наредба за определяне размера на мести данъци на територията на община Невестино, което ще се състои на 21.11.2022 г. от 10:30 часа в зала № 1 на първия етаж в сградата на общинска администрация, с адрес: с.Невестино, ул.”Владимир Поптомов” № 17.    

 

       ПРОЕКТ  НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО  

       

06.10.2022г.   

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район, Ви напомня, че наближава крайният срок за регистриране на водовземни съоръжения (ВС) за безвъзмездно водовземане до  10 куб. м. на денонощие от подземни води за задоволяване на собствени потребности 

       Съобщение 

05.10.2022г.   

Заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

       Заповеди 

26.09.2022г.                                      

 Заповед  З - 233/21.09.2022г.  заявление за изработване на Подробен устройствен план по плана  на с.Лиляч.

       Заповед                                        

14.09.2022г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- НЕВЕСТИНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

                                   ПОКАНА

За публично обсъждане на отчета на Бюджет 2021 на Община Невестино

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.37, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския дълг на община Невестино, Председателя на Общински съвет -Невестино организира обществено обсъждане на отчета на бюджета на Община Невестино за 2021 година, като отправя покана към жителите на общината и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 21.09.2022г. от 16,00 часа в сградата на Общинска администрация Невестино - етаж 1.  

 

 

25.08.2022г.

Заповед № З - 218/ 25.08.2022г. за  извършена проверка на място  на строеж „прозирна ограда", - заграждане на тротоарна площ на главна улица в с. Лиляч, общ.Невестино 

25.08.2022г.

Заповед № З -217/25.08.2022г. за продължаване на строителството на строеж: "Пристройка към двуетажна масивна жилищна сграда" в УПИ X - 93, кв.28 по плана на с. Невестино община Невестино.

23.08.2022г.

Одобрен Подробен устройствен план /ПУП/

23.08.2022г.   

 Заповед  З - 213/23.08.2022г. за одобрен проект за изменение на подробен устройствен план /ИПУП/ - изменение на плана за регулация в обхват урегулиран поземлен имот по регулационния план на с.Невестино.

       Заповед                                        

23.08.2022г.   

  Заповед №З-212/23.08.2022 г. на Кмета на община Невестино е одобрен внесения за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация / ПУП-ПР/ в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-45. Кв.8 по регулационния план на с.Четирци, община Невестино. 

       Заповед                                        

22.08.2022г.

Одобрен ПУП Стопански двор с. Ваксево

Одобрен ПУП ДЗС с. Четирци

19.08.2022г.

Заповеди за ПУП Стопански двор с. Ваксево

Заповед за ПУП ДЗС с. Четирци

 

02.08.2022г.   

СЪОБЩЕНИЕ

Община Невестино съобщава на заинтересованите лица че в отдел „ТУиР“ е внесен Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 10050.24.72 – стопански двор, с. Ваксево по КККР на с. Ваксево, общ. Невестино.

Изработването на ПУП – ПП е разрешено с Решение № 258/30.06.2022 г. на Общински съвет Невестино.

Трасето на техническата инфраструктура и сервитутите му започва от железо решетъчен стълб намиращ се в ПИ 10050.24.60 и преминава през ПИ 100.50.70 /и двата имота – общинска собственост/, за да достигне до имот 10050.24.72 – частна собственост, където ще бъдат разположени основните съоръжения на Фото - волтаична централа /ФЕЦ/ - 1 MW. Трасето и сервитутите на кабела не засягат други имоти.

Проекта е на разположение в отдел „ТУиР“ НА Община Невестино, ет. 3, ст. № 7 в рамките на работния ден. Заинтересованите лица могат да се запознаят детайлно с Проекта и да направят своите забележки и възражения, в законоустановения срок.  

01.08.2022г.   

 Уведомление по чл.47.ал.1 от ГПК  за одобряване изменение на подробен устройствен план.

       Уведомление                                        

29.07.2022г.   

СЪОБЩЕНИЕ

Община Невестино съобщава на заинтересованите лица че в отдел „ТУ и Р“ е внесен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПИ ПУП-ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 10050.24.72 – стопански двор, с. Ваксево по КККР на с. Ваксево, общ. Невестино.

За имота има действащ ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № З-76/11.04.2017 г. на Кмета на Община Невестино. Поради възникнали нови инвестиционни намерения на основание чл. 135 а, ал. 1 от ЗУТ е заявено искане за изменение на действащия до момента ПУП – ПЗ.

Проектът предвижда за ПИ 10050.24.72 да се запази териториално –устройствена зона с предимно промишлено застрояване, означена като „П п“, като с ограничителни линии се предвиди ново застрояване в него и се конкретизира предназначението му – за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.

Проекта е на разположение в отдел „ТУиР“ НА Община Невестино, ет. 3, ст. № 7 в рамките на работния ден. Заинтересованите лица могат да се запознаят детайлно с Проекта и да направят своите забележки и възражения, в законоустановения срок.

Администрация Община Невестино  

                                          

06.07.2022г.   

 Заповед за  настьпването на „Восъчна зрялост" на посевите от житни култури на територията на община Невестино.

       Заповед                                        

05.07.2022г.   

 По повод отбелязването на празника на Община Невестино на 15.08.2022г. и Фолклорен фестивал „Струма пее" на 20 и 21 август 2022г., Уведомяваме всички граждани, които желаят да наемат търговски площи за събитията, да подадат своите Заявления в „Център за административно обслужване" на Община Невестино, в периода от 18.07.2022г. до 05.08.2022г. Таксата е в размер на 2 /два/ лева на кв. м. на ден, която се заплаща при подаване на заявлението, в брой на касата на Община Невестино или по банкова сметка:

Банка „ДСК" Клон Кюстендил, ул. „Гороцветна" № 14

IBAN - BG51STSA93008436149700 BIC - STSABGSF

ПАРАГРАФ - -444100

       Заявление                                        

29.06.2022г.   

 Покана за публична среща на тема Създаване на местно партньорство "Рила - Бобошево - Кочериново - Невестино" по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

       Покана и дневен ред                                                                              

20.06.2022г.   

 Покана за обществено обсъждане на проект за „Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни -домашни любимци (кучета и котки) на територията на община Невестино"

Уважаеми съграждани,

Съгласно разпоредбите на чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, Кметът на Община Невестино - Инж. Димитър Стаменков има удоволствието да ви покани на обществено обсъждане на Проект за „Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни-домашни любимци(кучета и котки) на територията на община невестино ", което ще се състои на 22 юли 2022 г. от 11:00 часа в зала № 1 на първия етаж в Администрацията на Община Невестино в с. Невестино ул."Владимир Поптомов" № 17 .

      Проект на наредба и мотиви                                        

20.06.2022г.   

 Списък за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд без търг или конкурс за стопанската 2022/2023г. на основание чл.24а , ал.7 от ЗСПЗЗ.

       Списък                                        

20.06.2022г.   

 Заповед №134/17.06.2022г. - резултати от проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - общинска собственост.

       Резултати                                        

20.06.2022г.   

 Заповед №133/ 17.06.2022г. - резултати от проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд.

       Резултати                                        

18.06.2022г.   

Протокол от обществено обсъждане - проект на решение за изменение и допълнение на решение № 184 от протокол №8 / 16.12.2021г. на Общински съвет - Невестино

       Протокол                                        

10.06.2022г.   

 Обява - План за новообразувани имоти с.Еремия и с.Лиляч община Невестино

       Регистър                                        

07.06.2022г.   

 Регистър - разрешения за строеж 2022г. 

       Регистър                                        

03.06.2022г.   

 Заповед за определянето на регламентирани места за изкупуване на череши, на терени-общинска собственост за реколта 2022г. в Община Невестино 

       Заповед                                        

02.06.2022г.   

  ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 184 ОТ ПРОТОКОЛ                                                                             № 8/16.12.2021 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕВЕСТИНО                                                                                         УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На вашето внимание предоставяме Проект на решение за изменение и допълнение на Решение № 184 от Протокол № 8/16.12.2021 г. на Общински съвет - Невестино, тьй като засяга обществен интерес ще се проведе обществено обсъждане, което ще се състои на 17.06.2022 г. от 10:00 часа в зала № 1 на първия етаж в сградата на общинска администрация, с адрес: с.Невестино, ул."Владимир Поптомов" № 17

       Мотиви               Докладна записка                                        

30.05.2022г.   

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имамe удоволствието да поканим Ваши фолклорни групи и състави да вземат участие в Шестнадесетия фолклорен фестивал „Струма пее“ , който ще се проведе на 20 и 21 август 2022 г. в с.Невестино ,общ.Невестино, обл.Кюстендил.      

     ПИСМО                             

    ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ХVI-ят ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ“СТРУМА ПЕЕ“- НЕВЕСТИНО, 20-21,08,2022г.  

30.05.2022г.   

 Община Невестино съобщава на заинтересованите лица за одобрен План на  новообразуван имот в селата : с. Четирци ,с.Смоличано, с. Пелатиково, с.Ваксево

       Обява                                        

26.05.2022г.   

До украинските бежанци, които са настанени на територията на община Невестино.

От правителствения щаб молят и тези, които имат временна закрила, но нямат нужда от държавно настаняване, също да подадат своите данни, за да знае щабът кои хора имат нужда от помощ и само към тях да насочи ресурсите и усилията си. Срокът за попълване на анкетата е до 27ми май.  

Линк за регистрация              

13.05.2022г.   

127 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и Централно военно окръжие, за приемане на служба в доброволния резерв.                                           

13.05.2022г.   

 Вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка.

                                            

10.05.2022г.   

 Мерки за осигуряване на пожарна безопасност в земеделските земи на територията на Община Невестино

       Заповед                                        

03.05.2022г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2022г.   

   ПРОГРАМА

 

28.04.2022г.

Извършена проверка на строеж - Пристройка към двуетажна масивна жилищна сграда  

   Заповед 

  19.04.2022г.   

Определям за пожароопасен сезон в защитена територия резерват „Габра" община Невестино за времето от 01 април 2022 г. до 31 октомпри 2022 г. 

15.04.2022г.    

Определяне за пожароопасен сезон в горите на територията на община Невестино . за времето от 15 април 2022 г. до 30 октомври 2022 г.                                                                                                 

06.04.2022г.     

       Обява - На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „МУЛТИГОР" ООД,  СЪОБЩАВА НА ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ, ЧЕ ИМА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНИ И ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ, С ОБЩА ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ ДО 200 KWp "

                                                                     

06.04.2022г.

Във връзка с осигуряване на подкрепа на пристигащите от Украйна лица  публикуваме информация за украински граждани на български и украински език.                              

29.03.2022г.

Отчет съгласно чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ във вътрешногратския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.                             

22.03.2022г.     

       Протокол от обществено обсъждане на Проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Невестино мандат 2019-2023г.

                                                                     

15.03.2022г.   

Предстои приемането на бюджета на Община Невестино за 2022 година и средносрочната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. По традиция, и водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за нашата община и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, Кмета на общината Ви кани да участвате в общественото обсъждане на проекта за бюджет на община Невестино за 2022 г.

Публичното обсъждането ще се проведе на 22.03.2022 г. (вторник) от 16:00 часа в Заседателната зала на общинска администрация Невестино ет.1, ул. „Владимир Поптомов" №17

Проектът за бюджет на община Невестино за 2022 г. и проектът на Поименен списък на капиталовите разходи по бюджета за 2022 г. са обявени на официалната страница на Общината на 15.03.2022 г. за запознаване на заинтересованите страни и Докладна към Проекто-бюджета на Община Невестино за 2022 година.

Вашите писмени мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2022 на Община Невестино можете да направите до 17:00 ч. на 18.03.2022 г. в деловодството на Общината, на електронен адрес оТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или no време на публичното обсъждане.  

       Проектобюджет 2022г.   

                                                                                                                                          

14.03.2022г.     

       Заповед за изменение на издадено разрешение за строеж №2/14.03.2022г.  с.Невестино Община Невестино

                                                                                                                                        

14.03.2022г.   

 Обява 

Община Невестино, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „АГРО ВИТАЛИТИ" ЕООД, с. Неделкова Гращица, общ. Невестино, обл. Кюстендил има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на „Предприятие за преработка на череши и с автономна фотоволтаична система" в с. Неделкова Гращица, община Невестино, област Кюстендил.

Целта на инвестиционното предложение е да се изгради предприятие за преработка на череши и с автономна фотоволтаична система. Предприятието се предвижда да бъде разположено в ПИ № 51336.47.4 и ПИ №51336.47.5 с обща площ 1518 кв.м., находящи се в с. Неделкова Гращица, местността „Лаката", кв. 2, парцел II и парцел II -А, община Невестино.

Вид собственост: частна собственост;

Вид територия: урбанизирана;

Начина на трайно ползване: за стопански двор.

Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ - град София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III", № 136, ет. 10 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.                                                                   

11.03.2022г.   

 Обява - съобщава се на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за : "Доставка  и монтаж на хидрокулер" в с.Лиляч Община Невестино.  

       Обява   

                                                                     

09.03.2022г.   

 Обява - Ha основание чл. 39, ал. 3 от Наредба№ 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно -охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно - битово водоснабдяване.

Уведомяваме всички физически и юридически лица е изготвен

Проект за санитарно - охранителна зона около шахтов кладенец за водоснабдяване на с. Четирци, община Невестино, област Кюстендил. С местонахождение: ПИ 81284.79.7 собственост на община Невестино, намираш се в местност „Подина", землище на с. Четирци с ЕКАТТЕ 81284, община Невестино, област Кюстендил.

Проектьт на заявителя е на разположение на заинтересованите лица за периода от 09.03.2022г. до 10.04.2022г. в сградата на общинска администрация ет.3, стая №7 „ТУ и Р" в Община Невестино, от 8.30 до 17.00 часа всеки работен ден. Всички, които желаят да изразят възражения и становища, могат да го направят писмено в Община Невестино.  

                                                                       

08.03.2022г.   

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със чл.136 и чл. 138, ал. 2 от ЗГ и писмо с вх. № 595/04.03.2022 г. от Директора на ТП Държавно горско стопанство „Невестино".

       Заповед                                                                        

07.03.2022г.     

ОБЯВА   

  Община Невестино, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Емилиян Руменов Лазов, с. Лиляч, п.к. 2597, общ. Невестино, обл. Кюстендил има следното инвестиционно предложение: „Доставка и монтаж на хладилна камера за временно съхранение на череши за консумация в с. Лиляч, общ. Невестино, обл. Кюстендил". Целта на инвестиционното предложение е монтиране на хладилна камера с обем 380 куб.м. за временно съхранение на череши за консумация. Хладилната камера се предвижда да бъде разположена в нает от възложителя имот, находящ се в с. Лиляч, общ. Невестино, парцел I, квартал 18, който е отреден за обществено застрояване. Устройствената зона на парцела е за ниско етажно застрояване по Общия устройствен план на Община Невестино. Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ - град София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III", № 136, ет. 10 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

                                            

02.03.2022г.   

 Уведомление за инвестиционно  предложение от "АГРО ВИТАЛИТИ" ЕООД

       Уведомление за инвестиционно  предложение                                        

01.03.2022г.   

 Съобщение - поради непрестанно нарастващите нужди от подкрепа за пострадалото население в Украйна във взаимодействие с Българския Червен кръст , Община Невестино обявява кампания за набиране на материални дарения.

       Съобщение                                        

21.02.2022г.   

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА „ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО”

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Съгласно разпоредбите на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, Кметът на Община Невестино инж.Димитър Стаменков има удоволствието да Ви покани на обществено обсъждане на проект за „Допълнение и изменение на „ правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община Невестино”, което ще се състои на 22.03.2022г. от 10:00 часа в зала № 1 на първия етаж в сградата на общинска администрация, с адрес:

Невестино, ул.”Владимир Поптомов” №17

       Правилник                 Мотиви                                        

15.02.2022г.     

Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 3 от  08.03.2018г. за изменение на площадката за изграждане на АНС - автоматична наблюдателна станция в местност "Бачията" в землището на с.Еремия Община Невестино.

       Заповед                                                               

15.02.2022г.   

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с писмо рег.№ 06-00-6/09.02.2022г. на Агенция „ Пътна инфраструктура"-ОПУ-Кюстендил и чл.26, ал.1, б.Б от Закона за пътищата и във връзка с осигуряване безопасността на движение на моторните превозни средства по пътищата в общината и не допускане навлизане на домашни животни на пътното платно. 

       Заповед                                        

7.02.2022г.   

 Съобщение №1/ 07.02.2022г., на основание чл. 61 ал.1 вр. с. чл. 18а ал. 9 от АПК. Относно: Изпратени писма № Ж-16/3/07.01.2022г. и № Ж- 14/7/05.01.2022г. на адрес: ул. „Пирин" № 2, п.к. 2500 гр. Кюстендил. Върнати обратни разписки „Непотърсена"

       Съобщение                                        

 

04.02.2022г.   

 Община Невестино, Област Кюстендил съобщава на заинтересованите лица, че обявленията по чл. 286, ал.4 от ППЗСПЗЗ за приетите с протокол от 15.11.2021 г. и протокол от 10.12.2021 г., на комисията по чл. 286, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със заповед № ОА-РД-22-7/08.11.2021 г. на Областния Управител на Област Кюстендил, Помощен план и План на новообразувани имоти по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в графичен и цифров вид в М 1:1000 и придружаващата ги документация за: Землището на с. Ваксево ЕКАТТЕ 10050, землището на с. Еремия ЕКАТТЕ 27574, землището на с. Кадровица ЕКАТТЕ 35119, землището на с. Лиляч ЕКАТТЕ 43709, землището на с. Пелатиково ЕКАТТЕ 55734, землището на с. Смоличано ЕКАТТЕ 67619 и землището на с. Четирци ЕКАТТЕ 81284, община Невестино, са обнародвани в „Държавен вестник" брой 10 от 04.02.2022 г. Плановете и придружаващата ги документация са изложени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на общината, заседателна зала на втори етаж. На основание чл. 286, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявленията в „Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация до Кмета на община Невестино.

       с.Ваксево                        с.Еремия            с.Кадровица                        с.Лиляч                   с.Пелатиково                    

      с.Смоличано                     с.Четирци                                   

                                                 

04.01.2022г.

 Заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил, издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ, ведно с одобреното споразумение по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и карти на ползването.

       Писмо         Заповед РД-04-286/22.12.2021г.          Заповед  РД-04-287/22.12.2021г.                                                                              Заповед РД-04-288/22.12.2021г.         Заповед РД-04-289 22.12.2021г.                                                                               Заповед РД-04-290/22.12.2021г.          Заповед РД-04-291/22.12.2021г.                                                                               Заповед РД-04-292/22.12.2021г.         Заповед РД-04-296/22.12.2021г.                    

                       

15.12.2021г.   

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно  чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

       Годишен отчет                   

                       

10.12.2021г.

Протокол от публично обсъждане  за приемане на такса сметосъбиране и сметоизвозване, подържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 год. в Община Невестино.

       Протокол                   

07.12.2021г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА "НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ И ОТКРИТИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО"

       Покана                  

02.12.2021г.

Заповед за промяна  във Вътрешни правила за работна заплата в Община Невестино, които са утвърдени със Заповед № 3-8/1//01.02.2019 г - 

       Заповед                   

22.11.2021г.

Заповед  - на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.16, ал.6 и ал.7 от НСУЗЗ от ОПФ, Утвърден Протокол от Кмета на Община Невестино на 19.11.2020г. и проведения публичен търг с тайно наддаване на земеделски земи на Комисия, назначена с Заповед № 3-340/10.11.2021г. на Кмета на Община Невестино

       Заповед      

                 

19.11.2021г.

Заповед № З -359/18.11.2021г. - на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.12, ал.З и чл.180 от ЗУТ, приета оценка по чл.210 от ЗУТ, чл. 37, ал.4 от ЗОС, чл.62, ал.2 от ЗЕ и във връзка с Решение № 123/22.04.2021 г. и Решение № 159/24.09.2021 г. на Общински съвет - Невестино, влязъл в сила ПУП-ПП одобрен с Решение на № 62 от Протокол № 6/22.07.2020 г. на Общински съвет - Невестино

       Заповед     

                 

11.11.2021г.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ                    

09.11.2021г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ТАКСА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ.ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2022Г. В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО  

       Покана                    

08.11.2021г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ И ОТКРИТИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО                     

21.10.2021г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА "НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО"

                       

12.10.2021г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, и Наредба № 8/27.06.2008 г. за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка и поради необходимостта от осигуряване на специализиран транспорт на ученици, посещаващи ОУ "Христо Ботев" и ДГ "Райна Княгиня" с. Невестино, живеещи в населени места извън с. Невестино за периода на новата учебна година 2021/2022 г.

       Заповед     

                 

07.10.2021г.

Заповед на основание чл.44, ал2 от ЗМСМА и в изпълнение на Уведомително писмо на РСПБЗН.

       Заповед             

05.10.2021г.

На основание чл. 37в ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.75а ал.1 т.1 от ППЗСПЗЗ, заповеди на директора ОД "Земеделие"

гр.Кюстендил.  за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи за селата:

       с. Згуово  ; с. Ветрен с. Васево ; с. Църварица ; с. Тишаново ; с. Страдалово ;  с. Смоличано ;

           с. Рашка Гращица ; с. Пелатиково ; с. Пастух ;   с. Неделкова Гращица  ; с. Невестино с. Мърводол ;

           с. Лиляч ;  с. Кадровица ; с. Илия ;  с .Еремия ; с. Длъхчево Сабляр ; с. Друмохар ; с. Долна Козница .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

20.09.2021г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

       Проект на наредба           

       Мотиви             

 

13.09.2021г.

 СЪОБЩЕНИЕ №1/ 13.09.2021г

. до РАЙЧО КРУМОВ ПЕТРОВ

ГР. ХАСКОВО ОБЩ. ХАСКОВО

УЛ. „ДУНАВ" №28 ET.1 АП.1

По повод образувана преписка за премахване на строеж „Двуетажна жилищна сграда" находяша се в УПИ V- 192, кв. 18 по плана на с. Ваксево, общ. Невестино е издадена Заповед на Кмета на Община Невестино №3-80/12.03.2021г. Заповедта на Кмета на Община Невестино Ви е изпратена два пъти на адрес гр. Хасково ул. „Дунав" (Ана Май) №28 ет. 1 ап. 1. Писмата са върнати от „Български пощи" ЕАД със забележка „ Непотърсена" .

С оглед на горе изложеното на основание чл.61, ал.1, вр. с чл. 18а ал. 9 от АПК настояшото съобщение е поставено на входната врата на жилищната сграда в УПИ V- 192, кв. 18, която се използва за живеене, на таблото за обявления в сградата на Общинска администрация Невестино и на интернет страницата на Община Невестино.

Същата може да получите от Общинска администрация ет.З стая № 6. След изтичане на 7- дневния срок за получаване на Заповедта №3-80/12.03.2021г. на Кмета на Община Невестино, ще бъде счетено, че Вие сте надлежно уведомен за заповедта. Дата на поставяне на съобщението: 13.09.2021г.                                      

16.08.2021г.

Комисията, назначена със заповед № РД-07-54/27.07.2021г. на Директора на ОД „Земеделие" - Кюстендил, уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че ще се проведе първо заседание на 19.08.2021г. от 10.00 часа в сградата на Общинска служба по земеделие - Невестино, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на обработваеми земеделски земи и трайни насаждения за землищата на територията на община Невестино, област Кюстендил за стопанската 2021 / 2022 година.                   

28.07.2021г.

Заповед за определяне на комисии относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Невестино за стопанската 2021/2022 година.

       Заповед                      

15.07.2021г.

Проект за изменение на кадастрална основа на действащия план за регулация на с.Друмохар община Невестино.

       Заповед                                                                                      

12.07.2021г.

Списък за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ без търг или конкурс за стопанската 2021-2022г.

       Обява                                                                                  

08.07.2021г.

     Заповед за за забрана употребата на алкохолни напитки  в търговските обекти и заведения  за хранене и развлечения на  територията на община Невестино. за времето от 20 часа на 10.07.2021г. до 12.07.2021г.

25.06.2021г.

     Заповед за настъпването  на "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури на територията на община Невестино.   

23.06.2021г.

     Забранява се къпането във всички водни обекти на територията на община Невестино.   

21.06.2021г.

Уведомление  по повод отбелязването на празника на Община Невестино, на 15.08.2021г. и Фолклорен фестивал „Струма пее” на 21 и 22 август 2021г., Уведомяваме всички граждани, които желаят да наемат търговски площи за събитията, да подадат своите Заявления в деловодството на Община Невестино, в периода от 01.07.2021г. до 31.07.2021г.  

       Заявление за наемане на търговска площ                                          

01.06.2021г.

      Протокол за допълнително разпределение на мери пасища и ливади от общински поземлен фонд.   

31.05.2021г.

     Регламентирани  места за изкупуване на череши, на терени- общинска собственост.   

26.05.2021г.

     Заповед за назначаване на комисия за провеждане на интервю с явилите се кандидати по Програма "Старт на кариерата".   

13.05.2021г.

     Обявяване  настъпването пожароопасен сезон за 2021г. във всички земеделски територии  на  община Невестино считано от 10.05.2021г. до 31.10.2021г.   

01.05.2021г.

     Протокол  за определяне на мери пасища и ливади за всеки животновъд с регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни в интегрираната  електронна система на БАБХ.   

29.04.2021г.

     Мерки  за осигуряване на пожарна безопасност в земеделските земи на  територията на  община Невестино   

27.04.2021г.

     Решение за № СО 25-ЕО/2021 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на  община Невестино за периода 2021-2027г.  

27.04.2021г.

     Изработване на проект за изменение на  ПУП/ИПР па плана на с.Кадровица  община Невестино с цел изменение на регулационна линия съгласно Решение на окръжен съд Кюстендил.  

21.04.2021г.

     Заповед за определяне на пожароопасен сезон в горите на територията на община Невестино  за времето от 15.04.2021г. до 30 октомври 2021г.  

 

13.04.2021г.

     Протокол от  обществено обсъждане на проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Невестино мандат 2019-2023г. .  

12.04.2021г.

     Проект на общинска програма за закрила на детето на община Невестино.  

12.04.2021г.

     Покана за обществено обсъждане на проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Невестино мандат 2019-2023г.  

31.03.2021г.

     Заповед за изменение на подробен устройствен план стопански двор, местност "Жешката вода", с.Невестино общ.Невестино обл.Кюстендил   

26.03.2021г.

     Протокол от обществено обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на община Невестино /ПИРО/ за периода 2021-2027 г.  

26.03.2021г.

  ОБЯВА

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ОБЯВЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 286, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ПРИЕТИЯ С ПРОТОКОЛ   № РД-18-13/19.01.2021 Г., НА КОМИСИЯТА НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-22- 09/14.012021 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ, ПОМОЩЕН ПЛАН И ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ ПО § 4 ОТ ПЗР ЗСПЗЗ ЗА ИМОТ С ИДИНТИФИКОАТОР № 81284.39.244 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧЕТИРЦИ, ОБЩИНА НЕВЕСТИНО Е ОБНАРОДВАНО В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" БРОЙ 25/26 03. 2021 Г. ПЛАНОВЕТЕ И ПРИДРУЖАВАЩАТА ГИ ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ИЗЛОЖЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, ЕТАЖ 3 СТАЯ № 7. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.286, АЛ. 5 ОТ ППЗСПЗЗ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВЛЕНИЕТО В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕНИ ИСКАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ПОМОЩНИЯ ПЛАН, ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ И ПРИДРУЖАВАЩАТА ГИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДО КМЕТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО  

25.03.2021г.

      Списък на кандидат-потребителите за включване в социалната услуга „Асистентска подкрепа” в общ.Невестино обл.Кюстендил   

 

12.03.2021г.

     Проект на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община Невестино мандат  2019 – 2023г.   

     Мотиви към Проект на изменение и допълнение на ПравилниказаорганизациятаидейносттанаОбщинскиясъвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет от Общински съвет–Невестино Мандат 2019 – 2023   

 

08.03.2021г.

  Община Невестино създаде нова специализирана социална услуга “Асистентска подкрепа”  

„Асистентска подкрепа“ включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация и се предоставя на:

лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

Заявление-декларация /по образец- Приложение №1/;

Документ за самоличност (за справка);

Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;

Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Лицата, желаещи да бъдат назначенит на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” е необходимо да подадат следните документи:

Заявление – декларация (по образец-Приложение №2); Документ за самоличност (за справка);

Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено образование;

Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ професионален опит /при наличие на такива/. 

       Пакет документи за кандидатстване  

 

Документите се подават  с административен адрес: Невестино, ул. „Вл.Поптомов“ № 17 всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. За информация: тел. 279152230 и e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

01.03.2021г.

     Общинска администрация - Невестино, уведомява собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ, които искат да ползват пасища, мери и ливади за пет стопански години / считано от 2021/2022 стопанска година/, с утвърдена пазарна цена.      

26.02.2021г.

     ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на План за интегрирано развитие на Община Невестино (ПИРО) за периода 2021-2027г.   

     Проект на План за интегрирано развитие на Община Невестино (ПИРО) за периода 2021-2027г.   

03.02.2021г.

     Съобщение до  г-н Юри Марков,  на основание чл.61, ал.1, вр. с чл.18а, ал.10 от АПК    

03.02.2021г.

     Покана за обществено обсъждане - на проект на бюджет 2021г. на Община Невестино на 10.02.2021г. от 16.00 часа в сградата на общинска администрация - Невестино.                                                                                                                                                         

 

22.11.2020г.

    Заповед от проведено заседание на Общинската   епизоотична комисия  към  община Невестино                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

04.11.2020г.

Заповед за одобряване на подробен устройствен план - за застрояване в землището на с. Лиляч, община Невестино.     

      Заповед      

                                                                            

03.11.2020г.

                                                                                             П О К А Н А

за обществено обсъждане на проект за „Наредба за условията и реда и начина на отпускане на еднократна парична помощ за граждани от бюджета на община Невестино

Уважаеми съграждани, Съгласно разпоредбите на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, Кметът на община Димитър Стаменков има удоволствие да Ви покаже за обществено обсъждане на проект за „Представяне на условията и реда и начина на отпускане на еднократна парична помощ за граждани от бюджета на община Невестино, което ще се състои на 06.11.2020 г. от 15,00 часа в зала №1 на първи етаж в сградата на общинска администрация Невестино, с.Невестино, ул. „Владимир Поптомов“ №17

     Проект -Наредба и мотиви за условията и реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ за граждани от община Невестино                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

02.11.2020г.

    Проект -Наредба и мотиви за обема на животновъдната дейност и места за гледане на селскостопански животни на територията на община Невестино                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

20.10.2020г.

Заповед за продажба на имот с отстъпено право на строеж с.Тишаново община Невестино.      

      Заповед                                                                                

 13.10.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ чл.18 а, ал.10 от АПК

До Иванка Василева Стоева, наследник на Стойо Димитров Павлов

Съобщаваме Ви, че с Решение на Комисия, посочено със Заповед № З-292 / 29.09.2020г. на Кмета на Община Невестино е определено обезщетение в размер на 267,00 лв. за поземлен имот с идентификатор 81284.42.3 по КККР на с. Четирци, общ. Невестино, обл. Кюстендил, цял с площ 3 443 м , НТП: нива, със засегната площ от 317 м , следствие на което се извършва сервизно право на прокарване на водопровод за изграждане на обект: "Допълнително водоснабдяване на с. Четирци, общ. Невестино, обл. Кюстендил ". 

    

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ чл.18 а, ал.10 от АПК

До Ели Симеонова Стоева, наследник на Стойо Димитров Павлов

Съобщаваме Ви, че с Решение на Комисия, посочено със Заповед № З-292 / 29.09.2020г. на Кмета на Община Невестино е определено обезщетение в размер на 267,00 лв. за поземлен имот с идентификатор 81284.42.3 по КККР на с. Четирци, общ. Невестино, обл. Кюстендил, цял с площ 3 443 м , НТП: нива, със засегната площ от 317 м , следствие на което се извършва сервизно право на прокарване на водопровод за изграждане на обект: "Допълнително водоснабдяване на с. Четирци, общ. Невестино, обл. Кюстендил ". 

    

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ чл.18 а, ал.10 от АПК

До Цветанка Николова Тонева, наследник на Райна Георгиева Паунова

Съобщаваме Ви, че с Решение на Комисия, посочено със Заповед № З-292 / 29.09.2020г. на Кмета на Община Невестино е определено обезщетение в размер на 99,00 лв. за поземлен имот с идентификатор 81284.107.292 по КККР на с. Четирци, общ. Невестино, обл. Кюстендил, цял с площ 430 м , НТП: нива, със засегната площ от 117 м , в резултат на което се извършва сервизно право на прокарване на водопровод за изграждане на обект: "Допълнително водоснабдяване на с. Четирци, общ. Невестино, обл. Кюстендил ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

09.10.2020г.

Агенция по заетост стартиране приемане на документи за наемане на младежи до 29г. с висше образование по програма "Старт на кариерата".      

      Информация     

                                                                                  

 08.10.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ чл.18 а, ал.10 от АПК

До Албена Симеонова Стоева, наследник на Стойо Димитров Павлов

Съобщаваме Ви, че с Решение на Комисия, посочено със Заповед № З-292 / 29.09.2020г. на Кмета на Община Невестино е определено обезщетение в размер на 267,00 лв. за поземлен имот с идентификатор 81284.42.3 по КККР на с. Четирци, общ. Невестино, обл. Кюстендил, цял с площ 3 443 м , НТП: нива, със засегната площ от 317 м , при което се извършва сервизно право на прокарване на водопровод за изграждане на обект: "Допълнително водоснабдяване на с. Четирци, общ. Невестино, обл. Кюстендил ". 

    

02.10.2020г.

     Проект -Наредба и мотиви за условията и реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ за граждани от община Невестино                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                    

01.10.2020г.

Решение на комисия назначена със заповед З 292 / 29.09.2020г. за обезщетение на засeгнати имоти за изграждане на водопровод с.Четирци      

       Протокол     

                                                                                  

24.09.2020г.

Заповед за одобряване на подробен устройствен план - за регулиране на с.Друмохар, община Невестино.      

       Заповед     

                                                                                  

21.09.2020г.

Протокол от комисия по обсъждане на отчет - бюджет на община Невестино за 2019г ..      

       Протокол     

                                                                                  

21.09.2020г.

Доклад за временна комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели на Районен съд-Кюстендил.      

       Доклад     

                                                                                  

17.09.2020г.

Съобщение №2 / 17.09.2020г. Одобрен Подробен устройствен план за местност "Ямен" в землището на с. Четирци община Невестино.      

       Съобщение     

                                                                                                                                                                  

15.09.2020г.

Протокол от проведено изслушване на допуснат кандидат за съдебен заседател .      

       Протокол     

31.08.2020г.

Списък с допуснати до участие кандидати за съдебни заседатели.      

       Списък     

                                                                                  

28.08.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от Община Невестино за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.       

       Съобщение     

                                                                                  

25.08.2020г.

  ОБЯВА

Община Невестино, област Кюстендил, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 62 от протокол № 6 от 22.07.2020 г. на Общинския съвет - с. Невестино , е одобрен проект за подробен устройствен план - парцеларен план /ГТУП - ПП/ за обект: „Изграждане на нов трафопост, нов кабел средно напрежение /Ср.Н/, нова въздушна мрежа ниско напрежение /НН/ за възстанрвяване на електрозахранването на махала „Арсова", землище на село Згурово, община Невестино". Решението е обнародвано в Д.В. брой 75 от 25 август 2020 г.

Трасето на новопроектираната електропроводна линия Ср.Н. започва от съществуващ МТП „Згурово", разположен в урбанизирана територия. До достигането на земеделските земи трасето преминава през пътища от републиканската пътна мрежа. В частта на ПУП-ПП подземната кабелна линия Ср.Н. преминава през ПИ 30613.72.77-общинска публична собственост, ПИ 30613.84.76-държавна частна собственост, ПИ 30613.411.670-общинска публична собственост и достига до ПИ 30613.411.1 -общинска частна собственост, където е разположен проектния трафопост /МТТ/. От МТТ излиза подземен кабел НН до СТС стълб № 1. В ПИ 30613.411.670 и ПИ30613.46.670. са разположени проектните СТС стълбове, по които преминава въздушната линия НН.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник", решението подлежи на обжалване чрез Община Невестино пред Административен съд - Кюстендил.

25.08.2020г.

  ОБЯВА

   Община Невестино, област Кюстендил, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че с Решение № 78 от протокол № 7 от 31.07.2020 г. на Общинския съвет - с. Невестино, е одобрен проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Четирци, община Невестино". Решението е обнародвано в Д.В. брой 75 от 25 август 2020 г.

Трасето на новопроектирания водопровод започва от съществуващ шахтов кладенец в ПИ с идентификатор 81284.79.7 по одобрена КККР, намиращ се в бившия стопански двор на селото. Трасето преминава през полски пътища, не действащ напоителен канал, собственост на „Напоителни системи" ЕАД, частни имоти с идентификатори: 81284.51.17 - собственост на наследници на Владимир Паунов, 81284.51.18 - собственост на наследници на Георги Стоичков, 81284.51.25 - собственост на наследници на Христо Чингарски, 81284.42.3 - собственост на наследници на Стойо Павлов, 81284.107.280 - собственост на наследници на Стоян Кофин, 81284.107.292 - собственост на Райна Ризова, 81284.51.42 - собственост на Верка Манчева, имоти на Община Невестино и достига до съществуващия резервоар в горната южна част на селото.

Проектът ПУП-ПП е на разположение за разглеждане в техническа служба на община Невестино, етаж 3, стая № 7. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване чрез Община Невестино пред Административен съд - Кюстендил в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник".     

                                                                                  

20.08.2020г.

Проекта за изменение на кадастралния план на с. Друмохар за попълване на кадастралната основа с нови имоти планоснимачни № 203, 204 205, 206, 207, 208 и застроените в имотите жилищни и стопански сгради. Изменя се имотната граница междуПИ 103иПИ208      

       Заповед     

                                                                                  

20.08.2020г.

Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация /ПУП-ПР/ в обхват на УПИ П-454 и УПИ V-454 кв. 49 от ПУП на с. Лиляч, община Невестино.      

       Заповед     

                                                                                  

11.08.2020г.

Уважаеми съграждани,

         Стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Невестино /ПИРО/ за периода 2021-2027г. Съгласно чл.13, ал.1 от ЗРР, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. ПИРО се разработва за срок от седем години. Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересoваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок 3 месеца преди началото на периода на неговото действие.

        Участието на гражданите на общината в изготвянето на ПИРО е от ключово значение и в тази връзка Ви молим да попълните приложената анкета.

       Мнения и предложения до работната група, по разработване на Плана за интегрирано развитие на община Невестино за периода 2021-2027г., може да изпращате и на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

       Анкета     

                                                                                  

10.08.2020г.

Списък за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ без търг или конкурс за стопанската 2020-2021г.

       Обява     

                                                                                  

07.08.2020г.

На основание чл. 37в. ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Невестино за  стопанската 2020/2021 година 

       Заповед                                                                                                                                                                     

31.07.2020г.

Съобщение по чл. 29 от ДОПК   до  Атанас Йосифов за неплатени задължения към Община Невестино .

       Съобщение                                                                        

24.07.2020г.

Правила за провеждане на процедурата за изготвяне на предложенията за съдебни заседатели.

       Правила                                                                        

23.07.2020г.

Съобщение по чл. 29 от ДОПК   до  Даниел Василев за неплатени задължения към Община Невестино .

       Съобщение                                                                        

21.07.2020г.

Съобщение по чл. 29 от ДОПК   до  Регинанс ООД за неплатени задължения към Община Невестино .

       Съобщение                                                                        

20.07.2020г.

Съобщение по чл. 29 от ДОПК   до  Асен Симеонов за неплатени задължения към Община Невестино .

       Съобщение                                                                        

16.07.2020г.

Съобщение по чл. 29 от ДОПК   до  Симеон Василев за неплатени задължения към Община Невестино .

       Съобщение                                                                                                                     

24.06.2020г.

     Становище - Подробен устройствен план  - местност "Ямен" землище на с.Четирци община Невестино.                

15.06.2020г.

     Заповед за възобновяване на дейността на  Детска градина "Райна Княгиня" - Невестино.                

08.06.2020г.

     Заповед за определяне на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, настъпването на пожароопасен сезон за 202г.

във всички земеделски територии в Община Невестино, считано от 01.06.2020г. до  31.10.2020г.                

03.06.2020г.

     Обява  за определяне на регламентирани места  за изкупуване на череши, на терени - общинска собственост.                

21.05.2020г.

      Покана за обществено обсъждане на проект за

Проект за „Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Невестино и издаване на сертификат В”

                      Уважаеми съграждани,

Съгласно разпоредбите на чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, Кметът на Община Невестино Инж. Димитър Стаменков има удоволствието да ви покани на обществено обсъждане на „Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Невестино и издаване на сертификат В”което ще се състои на 26 май 2020 г. от 10:00 часа в зала № 1 на първия етаж в Администрацията на Община Невестино в с. Невестино ул.''Владимир Поптомов'' № 17     

21.05.2020г.

      Покана за обществено обсъждане на проект за Проект за

„Наредба за отпускане на стипендии на студенти от община Невестино

                   Уважаеми съграждани,

Съгласно разпоредбите на чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, Кметът на Община Невестино Инж. Димитър Стаменков има удоволствието да ви покани на обществено обсъждане на Проект за „Наредба за отпускане на стипендии на студенти от община Невестино”, което ще се състои на 26 май 2020 г. от 11:00 часа в зала № 1 на първия етаж в Администрацията на Община Невестино в с. Невестино ул.''Владимир Поптомов'' № 17                 

24.04.2020г.

     Обява - Изграждане на нов трафопост, нов кабел средно напрежение нова въздушна мрежа ниско напрежение  махала "Арсова", землището на с.Згурово община Невестино.                

07.04.2020г.

     Проект на Общинска програма за закрила на детето на община Невестино 2020г.                

24.03.2020г.

     Заповед за създаване на организация за осъществяване на контрол по изпълнение на мерки срещу разпространението на COVID-19.                

23.03.2020г.

Отчет съгласно чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ във вътрешногратския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.                             

20.03.2020г.

     Обява -  допълнително водоснабдяване на с.Четирци  община Невесино.                

19.03.2020г.

     Заповед  за усложнената епидемична обстановка , свързана с разпространението на COVID-19 в Република  България.                

12.03.2020г.

     Заповед  за определяне на санитарно - охранителна зона около Сондаж 1хг на находище на минерална вода Невестино - Барището .                

10.03.2020г.

     Заповед  за прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот.                

05.03.2020г.

     Подробен устройствен план /план за застрояване / в землището на  с.Невестино  община Невестино.                

04.03.2020г.

     Подробен устройствен план /план за застрояване / с.Пастух  община Невестино.                

27.02.2020г.

     Заповед - забранява се провеждането на  изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици на територията на община Невестино.                

19.02.2020г.

     Обява за инвестиционно намерение - "Покриване на дере в централната част на с.Невестино".                

14.02.2020г.

     Проект - Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Невестино и издаване на сертификати клас В.                

      Мотиви към проект на Наредба за насърчаване на инвестиции с общинско значение в община Невестино и издаване на сертификат В.                

        

14.02.2020г.

     Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ  и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.                

 

 

17.01.2020г.

                                            Project: Revival of timeless symbols of Dojran and Nevestino

                                  Call for tender: Provision of services for organization of events and promotion

                                                              Ref. No: CB006.2.23.108/PP1 - 1

                                                     Contracting Authority: Municipality of Dojran  

                                                               A N N O U N C E M E N T

Municipality of Dojran is launching a tender procedure for Provision of services for organization of events and promotion, with

Ref. №CB006.2.23.108/PP1-1. The tender procedure has been divided in two lots (LOT 1: Services for organizing project events

&LOT 2: Services for Visibility and Promotion) and launched under the Project “Revival of timeless symbols of

Dojran and Nevestino”, with Ref. No. CB006.2.23.108, implementedwith financial assistance from the INTERREG -

IPA CBC Programme “Bulgaria - North Macedonia 2014 - 2020”. The tender dossier is available on the following websites:

 -  http://www.ipa-cbc-007.eu/

 -  http://www.dojran-info.com/

 -  http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/

 The deadline for submission of tender is 17.02.2020, 15:00h(local time). Eventual additional information related to this

tender procedure will be published on the above websites.

   Документи  

 

 25.03.2019г.

 Протокол от обществено обсъждане в зала на Проект за  Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставяни от община Невестино.

  Протокол       

        

21.02.2019г.

 Покана за обществено обсъждане на проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Невестино.

Уважаеми съграждани, Съгласно разпоредбите на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, Кметът на община Невестино инж. Димитър Стаменков има удоволствието да Ви покани на обществено обсъждане на проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Невестино, което ще се състои на 25.03.2019 г. от 10,00 часа в зала №1 на първия етаж в сградата на общинска администрация-Невестино, с адрес с.Невестино, ул. „Владимир Поптомов" № 17    

  Проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Невестино.                

  Мотиви                

КОНТАКТИ

Go to top