Невестино ул.Владимир Поптомов №17 Административна сграда на Община Невестино

Работно време: 8.30 до 17.00 часа. /без прекъсване/

                        АНКЕТНА КАРТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО  

 

Административната услуга е свързана с Административния регистър       

Наименование
Информация за предоставяне на услуга
 
1.

1988 Удостоверение за отписване имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за въстановен общински имот.

  
 
2.

2021 Удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти.

    
 
3.

2059 Издаване на заповед за изземване на имот.

     
 
 
4.

2078 Удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост.

   
 
 
5.

2081 Удостоверение относно собствеността на недвижими имоти.

  
  
6.

2095  Справка по актовите книги на заверени копия от документи относно общинска собственост.

  
 
7.

2105 Удостоверение за жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение.

    
 
 
8.

1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган.

    
 
 
9.

2878 Обработване на заявление - декларация за обстоятелствена проверка.

    
 
 

 

КОНТАКТИ

Go to top