20.11.2023г

 Заповед за обявяване резултатите от публичен тьрг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти- общинска собственост.

    ЗАПОВЕД                        

31.10.2023г

 Заповед за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на  имоти общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, който търг да се проведе на 20.11.2023г.' г. от 11.00 часа в Заседателната зала на 1 етаж в сградата на Общинска администрация -Невестино. 

    ЗАПОВЕД                ОБЯВА            

16.08.2023г

 Заповед за оттегляне на протокол № 3-158/1/10.07.2023 г. от работата на Комисията назначена със Заповед № 3-142/13.06.2023 г., в частта, в която са разгледани и класирани офертите за открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти за срок от 5 /пет/ стопански години: 

    ЗАПОВЕД            

02.08.2023г

 Заповед за определяне  класиране на  участници в проведения на 31.07.2023г. публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имоти от. общинския поземлен фонд, както следва.

    ЗАПОВЕД           

12.07.2023г

 Заповед за откриване процедура по провеждане на публичен тьрг с тайно наддаване за отдаване под Аренда на земеделски земи за срок от 10 / десет/ стопански години, който търг да се проведе на 31.07.2023г. от 10.00 часа в Заседателната зала на 1 етаж в сградата на Общинска администрация -Невестино. 

    ЗАПОВЕД      

    ОБЯВА      

10.07.2023г

 Заповед от проведен на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти. 

    ЗАПОВЕД      

13.06.2023г

 Заповед за процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти за срок от 5 /пет / стопански години, който търг да се проведе на 06.07.2023г. г. от 10.00 часа в Заседателната зала на 1 етаж в сградата на Общинска администрация -Невестино. 

    ЗАПОВЕД      

    ОБЯВА      

22.05.2023г

 Заповед № З123/22.05.2023г. за спечелил търга с явно наддаване за обект: 1 м2 /един квадратен метър/ от УПИ I-Общинска администрация, кв. 22 no per. план на с. Невестино, общ. Невестино, за поставянето на вендинг машина /кафе автомат/.

    ЗАПОВЕД      

22.05.2023г

 Заповед № З12/22.05.2023г.Резултати от проведен търг за обект: Помещение за арт ателие в Къща на занаятите, с площ от 12,20 м2, находящо се в УПИ IX- За парк /61,63,70/, кв.22 по регул. план на с. Невестино, общ. Невестино  

    ЗАПОВЕД      

22.05.2023г

 Заповед № З121/22.05.2023г. Да се прехвърли правото на собственост върху недвижим имот частна общинска собственост, представляващ: незастроен урегулиран поземлен имот III-109, квартал 13 по плана на с.Мърводол, общ.Невестино, 

    ЗАПОВЕД      

24.04.2023г

 Заповед № З- 101/24.04.2023г.  Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на имоти /съгласно приложения списък/ общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, който търг да се проведе на 17.05.2023г. г. от 14.00 часа в Заседателната зала на 1 етаж в сградата на Общинска администрация Невестино.  

    ЗАПОВЕД      

24.04.2023г

 Заповед № З- 100/24.04.2023г. Процедура по провеждане на публичен тьрг с явно наддаване, за отдаване под наем на 1 м2 /един квадратен метьр/ от УПИ I-Общинска администрация, кв. 22 no per. план на с. Невестино, общ. Невестино за поставянето на вендинг машина /кафе автомат/, за срок от 5 /пет/ години, който търг да се проведе на 18.05.2023г. г. от 10.30 часа в Заседателната зала на 1 етаж в сградата на Общинска администрация -Невестино.  

    ЗАПОВЕД      

24.04.2023г

 Заповед № З- 99/24.04.2023г. Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на незастроен Урегулиран поземлен имот УПИ Ш-109, кв. 13 по регул. план на с.Мърводол, общ.Невестино, одобрен със Заповед № 5886/27.11.1962г., с площ 923 м2, при граници и съседи: улица с ос.т. 20а-31; залесителен пояс; УПИ IV-109, кв.13; УПИ П-110, кв.З, който търг да се проведе на 17.05.2023г. г. от 10.00 часа в Заседателната зала на 1 етаж в сградата на Общинска администрация -Невестино.  

    ЗАПОВЕД       

 Заповед № З- 28/02.02.2023г. и  протокол от  проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  „Еремия” , отдел 180, подотдел „Р1” и „Раково” , отдел 359, подотдел „О”  находящ се на територията на община Невестино.  

    ЗАПОВЕД      ПРОТОКОЛ   

02.02.2023г

 Заповед № З- 27/02.02.2023г. и протокол от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект „Раково“ : отдел 194, подотдел „Б”; отдел 356, подотдел „М”; отдел 356, подотдел „Л” отдел 357, подотдел „Ю”  находящ се на територията на община Невестино.  

  ЗАПОВЕД      ПРОТОКОЛ

11.01.2023г

 Заповед № З- 7/11.01.2023г. Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  „Еремия” , отдел 180, подотдел „Р1” и „Раково” , отдел 359, подотдел „О”  находящ се на територията на община Невестино.  

  ДОКУМЕНТАЦИЯ   ЗАПОВЕД      ПРОЕКТ за ДОГОВОР      ЗАЯВЛЕНИЕ     СПЕЦИФИКАЦИЯ   

11.01.2023г

 Заповед № З- 6/11.01.2023г. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект „Раково“ : отдел 194, подотдел „Б”; отдел 356, подотдел „М”; отдел 356, подотдел „Л” отдел 357, подотдел „Ю”  находящ се на територията на община Невестино.  

  ДОКУМЕНТАЦИЯ   ЗАПОВЕД      ПРОЕКТ за ДОГОВОР    Приложение №14 /Спецификация/

19.05.2022г

Обява и Заповед № З-101/19.05.2022г. за процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на имоти общинска собственост  за срок от 5 /пет/години, който търг да  се проведе на 15.06.2022г. от 10.30 часа в Заседателната залата на 1 етаж в сградата на Общинска администрация- общ.Невестино.  

  ОБЯВА

  ЗАПОВЕД

19.05.2022г

Обява и Заповед № З-99/18.05.2022г. за процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на свободни земеделски земи от ОПФ   за срок от 5 /пет/години, който търг да  се проведе на 13.06.2022г. от 10.00 часа в Заседателната залата на 1 етаж в сградата на Общинска администрация- общ.Невестино.  

  ОБЯВА

  ЗАПОВЕД

   17.12.2021г

 Класиране след проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен. находяща се на територията на община Невестино, ОБЕКТ „РАКОВО" и ОБЕКТ „ВАКСЕВО".  

  ОБЕКТ РАКОВО        ОБЕКТ ВАКСЕВО

   24.11.2021г

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен. находяща се на територията на община Невестино, ОБЕКТ „РАКОВО" и ОБЕКТ „ВАКСЕВО".  

  ЗАПОВЕД

  ДОКУМЕНТАЦИЯ  -  ОБЕКТ   РАКОВО    ОБЕКТ  ВАКСЕВО

   20.10.2021г

Обява и Заповед № З-329 / 20.10.2021г. за провеждане на публичен  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на общински имоти за срок от 5 / пет / години, който търг да се проведе на 10.11.2021г. от 10.00 часа в Заседателната залата на 1 етаж в сградата на Общинска администрация- общ.Невестино.  

  ОБЯВА и ЗАПОВЕД

   07.09.2021г

Заповед за класиране от проведен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на община Невестино - обект '„Ваксево - Раково". 

     07.09.2021г

Заповед за класиране от проведен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на община Невестино - обект „Раково".

   19.08.2021г

Резултати от проведен търг  с тайно наддаване за отдаване под наем, на художествено ателие в с. Невестино , община Невестино.

  ЗАПОВЕД 

   12.08.2021г

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на община Невестино - обект '„Ваксево - Раково". 

  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

   12.08.2021г

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на община Невестино - обект „Раково". 

  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

   28.07.2021г

Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на художествено ателие в с. Невестино , община Невестино. 

  ЗАПОВЕД 

  09.07.2021г

 Протокол от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на  свободни гаражи - частна общинска, за срок от  5/пет/ години, с. Рашка Гращица  община Невестино. 

  ПРОТОКОЛ

  24.06.2021г

Заповед - резултати от  проведен търг с тайно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот, квартал 17 по плана на с Мърводол , община Невестино. 

  ЗАПОВЕД 

  18.06.2021г

Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на  свободни гаражи - частна общинска, за срок от  5/пет/ години, с. Рашка Гращица  община Невестино. 

  ОБЯВА И ЗАПОВЕД

16.06.2021г

Протокол от проведен конкурс за  кандидати участвали в конкурс за длъжност Директор на дирекция "Обща администрация" и Главен счетоводител в община Невестино. 

  ПРОТОКОЛ

02.06.2021г

Списък на допуснатите кандидати за участие  в конкурс за длъжност Директор на дирекция "Обща администрация" и Главен счетоводител в община Невестино. 

  СПИСЪК

  01.06.2021г

Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот, квартал 17 по плана на с Мърводол , община Невестино. 

  ОБЯВА И ЗАПОВЕД

  УСЛОВИЯ

  ДОКУМЕНТИ 

13.05.2021г

Обява за конкурс за длъжност Директор на дирекция "Обща администрация" и Главен счетоводител - виш държавен служител. 

  ЗАПОВЕД

  ОБЯВЛЕНИЕ

  ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  ДЕКЛАРАЦИЯ

  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС  

 19.04.2021г

 Заповед и протокол № З-127 / 19.04.2021г. за обявяване на резултатите от  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на общински имоти за срок от 5 / пет / години.  

  ЗАПОВЕД

 30.03.2021г

Обява и Заповед № З-100 / 30.03.2021г. за процедура при проверка на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на общински имоти за срок от 5 / пет / години, който търси да се проведе на 16.04.2021г. от 10.30 часа в Заседателната залата на 1 етаж в сградата на Общинска администрация- общ.Невестино.  

  ОБЯВА и ЗАПОВЕД

 26.11.2020г

Резултат от проверен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект "Раково" община Невестино. 

  Заповед и протокол от проведен търг

 26.11.2020г

Резултат от проверен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект "Ваксево" община Невестино. 

  Заповед и протокол от проведен търг

   06.11.2020г

 Заповед № З-331 / 06.11.2020г. на кмета на община Невестино за резултат от проверено търсене с тайно наддаване за отдаване под наем, на общински имоти за срок от 5 / пет / години, проверено на 05.11.2020г.  

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ

28.10.2020г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН по реда на чл. „ 

  ДОКУМЕНТИ

 28.10.2020г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН по реда на чл. „ 

  ДОКУМЕНТИ

  20.10.2020г

Обява и Заповед № З-312 / 20.10.2020г. за процедура при проверка на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на общински имоти за срок от 5 / пет / години, който търси да се проведе на 05.11.2020г. от 10.00 часа в Заседателната залата на 1 етаж в сградата на Общинска администрация- общ.Невестино.  

  ОБЯВА и ЗАПОВЕД

 

24.08.2020г

Обява и Заповед № З-278 / 24.08.2020г. за процедура при провеждане на търсене с тайно наддаване за отдаване под наем, на свободни земеделски земи за срок от 5 / пет / години, който търси да се проведе на 14.09.2020г. от 10.00 часа в Заседателната залата на 1 етаж в сградата на Общинска администрация- общ.Невестино.  

  ОБЯВА и ЗАПОВЕД

 ЗАПОВЕД - РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРГ

29.07.2020г

Обява и Заповед № З-251 / 29.07.2020г. за процедура по проверка на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на свободни земеделски земи за срок от 5 / пет / години, който търси да се проведе на 14.08.2020г. от 10.00 часа в Заседателната залата на 1 етаж в сградата на Общинска администрация- общ.Невестино.  

  ОБЯВА и ЗАПОВЕД

 ЗАПОВЕД - РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРГ

06.07.2020г

Обява и Заповед № З-236/06.07.2020г. за процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на свободни земеделски земи  за срок от 5 /пет/години, който търг да  се проведе на 28.07.2020г. от 10.00 часа в Заседателната залата на 1 етаж в сградата на Общинска администрация- общ.Невестино.  

  ОБЯВА и ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД - РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРГ

18.06.2020г

Обява за конкурс за длъжност Директор на дирекция "Обща администрация" и Главен счетоводител - виш държавен служител. 

  ЗАПОВЕД

  ОБЯВЛЕНИЕ

  ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  ДЕКЛАРАЦИЯ

  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

  ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА-07.07.2020г. 

03.06.2020г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН по реда на чл.46 ÷ 64 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти В ОБЕКТ „РАШКА ГРАЩИЦА“ 

  ДОКУМЕНТИ

  КЛАСИРАНЕ - 29.06.2020г.

03.06.2020г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН по реда на чл.46 ÷ 64 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти В ОБЕКТ „НЕВЕСТИНО“ 

  ДОКУМЕНТИ

  КЛАСИРАНЕ - 29.0.62020г.

03.06.2020г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН по реда на чл.46 ÷ 64 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти В ОБЕКТ „ВАКСЕВО“

  ДОКУМЕНТИ

  КЛАСИРАНЕ - 29.06.2020г.

25.10.2019г

Резултат от  процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на свободни земеделски земи от ОПФ по чл.19 от ЗСПЗЗ  за срок от 5 /пет/години.

  ЗАПОВЕД

04.10.2019г

Обява и Заповед № З-265/03.10.2019г. за процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на свободни земеделски земи от ОПФ по чл.19 от ЗСПЗЗ  за срок от 5 /пет/години, който търг да  се проведе на 22.10.2019г. от 10.00 часа в Заседателната залата на 1 етаж в сградата на Общинска администрация- общ.Невестино.  

  ОБЯВА и ЗАПОВЕД

13.09.2019г

Резултат от  проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на Община Невестино -Обект „с.Неделкова Гращица".  

  Заповед

13.09.2019г

Резултат от проведен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на Община Невестино -Обект „с.Еремия".  

  Заповед

 

  

КОНТАКТИ

Go to top