П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

 

      Приключи физическото изпълнение на дейностите по проект № BG16M1OP002-2.002-0002 „Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко““, като за ползването на строежа е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-КН-40/24.10.2023 г., от Началника на РДНСК-Кюстендил. С осъществяването на проекта е постигнато цялостно изграждане на претоварната станция на РУСО, намираща се в местността „Гладни рид“, землището на с. Радловци. Изпълнени са две инсталации:

  • Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с капацитет 15 500 т/г;
  • компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъции, с капацитет 3 000 т/г,

както и съпътстваща ги инфраструктура. Доставено е специализирано оборудване за разделно събиране и транспортиране на зелени отпадъци.

     Проектът е финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002, „Комбинарана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“, и съфинансиран от Община Кюстендил. Бенефициент по проекта е Община Кюстендил с партньори – Община Невестино и Община Трекляно.

     Проектът е с общата стойност 11 526 214,39 лв., от които: 6 584 385,54 лв. от Европейския фонд за регионално развитие; 1 161 950,37 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; 3 779 878,48 лв. собствен принос на Бенефициента, в т.ч. 2 866 252,50 лв. недопустими разходи.

     Изградената екологична инфраструктура осигурява предварителното третиране на смесено събрани битови отпадъци и оползотворяване на рециклируемите фракции, както и компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци и оползотворяването на компоста в зелените системи на общините. Работата на инсталациите ще доведе до драстично намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.

 

    

  

Проект BG16M1OP002-2.002-0002 „ Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002, „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите.

 

                  

                                         РЕЗУЛТАТИ И ПРОДУКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

 

         ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В                     ОБЩИНА НЕВЕСТИНО / ДЕЙНОСТ 1 /

         АНАЛИЗ ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ / ДЕЙНОСТ 2 /

         ХАРТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ГРАЖДАНИ И                   БИЗНЕСА / ДЕЙНОСТ 3 /

         МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ / ДЕЙНОСТ 4 /

         РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИ ПУБЛИКАЦИИ / ДЕЙНОСТ 5 /

 

Извършени публикации по Оперативна  Програма Добро Управление 2014-2020

1. https://www.balkanite.net/index.php/bg/tourism/3233-2022-10-07-17-03-14 - 07.10.2022

2. http://balkanite.net/index.php/bg/bussines/3287-2022-11-04-20-15-10 - 04.11.2022

3. https://www.balkanite.net/index.php/bg/people/3297-2022-11-29-11-48-53 - 22.11.2022

4. http://balkanite.net/index.php/bg/bussines/3348-2022-12-27-18-48-24 - 21.12.2022

5. https://www.balkanite.net/index.php/bg/bussines/3439 - 25.01.2023

6. https://www.balkanite.net/index.php/bg/people/3478-2023-02-24-16-00-00 - 24.02.2023

7. https://balkanite.net/index.php/bg/people/3527-2023-03-22-16-00-22 - 20.03.2023

8. https://balkanite.net/index.php/bg/bussin/3584-2023-05-02-10-39-36 - 25.04.2023

9. https://balkanite.net/index.php/bg/bussin/3691 - 22.05.2023

10. https://balkanite.net/index.php/bg/bussin/3710-2023-06-29-13-10-53 - 25.06.2023

11. https://www.balkanite.net/index.php/bg/bussin/3774-2023-08-02-07-09-31  - 27.07.2023

12. https://balkanite.net/index.php/bg/bussin/3788-2023-08-08-14-25-10 07.08.2023  

         

 

          ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ МЕСТНАТА ВЛАСТ, ГРАЖДАНИ И БИЗНЕС В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

Г-жа Ани Александрова е ръководител на екипа, изпълняващ проект BG05SFOP001-2.025-0060-С01 „Открито и отговорно управление в партньорство с гражданите и бизнеса“, финансиран от Оперативна Програма Добро Управление 2014-2020.

- Представете в какво се състои проекта?

- Проектът е в съответствие със Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 и е насочен към подобряване на механизмите за взаимодействие между местната власт от една страна, и граждани и бизнес, от друга, чрез осигуряване на условия за ефективен граждански мониторинг на провежданите политики, и създаване на инструментариум за допитване до местната общност, и въвличането й при вземането на решения.

- Кой е инициатора, кой стои зад неговото изпълнение?

- Сдружение НИЕ - Независими, Иновативни, Единни от гр. Кюстендил, в партньорство с община Невестино инициираха и изпълняват проекта, който е подкрепен финансово от Оперативна Програма Добро Управление 2014-2020.

- Какви са основните предизвикателства пред Вас, като екип, и проекта като цяло?

- Работата на местната администрация по презумпция е свързана с хората и бизнеса. Това, което ние се опитваме да направим, е как чрез малки промени и фини настройки да помогнем за подобряване на взаимодействието между тези страни, и оттам да се повиши доверието в гражданското общество, че провежданите политики са плод на съвместни решения, и те да припознаят случващото се на територията на общината като процес, в който също могат и трябва да участват.

- Как ще се постигне това, какви дейности се предвиждат в следващите месеци?

- В момента тече документално проучване на вътрешните правила и процедури на общинско ниво, след което ще се проведе анкетно проучване сред населението и фирми от общината. На база на получените резултати от двете дейности ще се изведат препоръки за подобрение, и ще се разработи т.нар. „Харта за насърчаване на взаимодействие между местна администрация, граждани и Бизнес“. И за да може тези препоръки да не останат на хартия, общината ще разработи приложение, наречено „Местен референдум“, което ще позволи по много ефективен начин да се провеждат допитвания до гражданите по въпроси, касаещи техните населени места и ежедневния им живот.

                  

                                             ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА МЕСТНИЯ РЕФЕРЕНДУМ

В изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0060-С01 „Открито и отговорно управление в партньорство с гражданите и бизнеса“, финансиран от Оперативна Програма Добро Управление 2014-2020 е предвидено създаване на онлайн базирано приложение за провеждане на допитвания до жителите на община Невестино по въпроси, свързани с местното развитие.

Но какъв е световния опит в това отношение?

В Швейцария провеждат референдуми от 1848 г., като те биват провеждани на национално, кантонално и общинско ниво. Счита се, че това е много удачна форма за прилагане на пряката демокрация, особено за въпроси, касаещи директно местното население.

Възможните въпроси са от най-различен характер, и не всички са приложими за нашата действителност, най-вече заради установената законодателна уредба, която урежда значителна част от възможните въпроси.

Но например, хората в Швейцария са били питани за мнението им относно:

- Да се ремонтира ли старото училище? - За размера на местните данъци?

- Да се създаде ли спортен клуб / творческа формация, подкрепена от общината?

- „За“ или „против“ забрана за употребата на синтетични пестициди в земеделието?

- Да се финансира ли изграждането на трамвайна линия като средство за (между)градски транспорт в конкретен кантон?

С оглед на обстоятелството, че хората в България нямат опит с подобен тип допитвания, се препоръчва провеждането на референдуми да започне с по-ясни и локални проблеми, където гражданите могат по-лесно да се ориентират за вземане на информирани решения. Също така, допитванията не следва да засягат сложни и тясно професионални теми, за които хората не са подготвени. В следващите месеци предстои създаването на приложението за жителите на община Невестино, като първите въпроси, и начина на функционирането му ще бъдат представени чрез серия от пояснителни публикации и материали.

 

                  

                                                ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ МЕСТНАТА ВЛАСТ,                            ГРАЖДАНИ И БИЗНЕС В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

Сдружение НИЕ - Независими, Иновативни, Единни от гр. Кюстендил, в партньорство с община Невестино стартира изпълнението на договор за безвъзмездна помощ № BG05SFOP001-2.025-0060-С01 „Открито и отговорно управление в партньорство с гражданите и бизнеса“, който е финансиран от Оперативна Програма Добро Управление 2014-2020.

Проектът е насочен към подобряване на механизмите за взаимодействие между местната власт от една страна, и граждани и бизнес, от друга, чрез осигуряване на условия за ефективен граждански мониторинг на провежданите политики, и създаване на инструментариум за допитване до местната общност, и въвличането й при вземането на решения.

Проектът е в съответствие със Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., и конкретно нейните под-цели: 3.1. Подобряване на обмена на данни и информираността на обществото, и под-цел 3.2. Усъвършенстване на мониторинга и оценката на провежданите политики.

Продължителността му е от 11.08.2022 до 10.08.2023, на обща стойност 59184 лв., като предвидените дейности включват:

• Документално проучване за оценка възможностите за граждански мониторинг на политики и/или законодателство;

• Провеждане на анкетно проучване сред граждани и МСП от общината;

• Разработване на Харта за насърчаване на взаимодействие между местна администрация, граждани и Бизнес;

• Разработване на онлайн базиран продукт наречен „Местен референдум“;

• Информационна кампания за повишаване на гражданското участие, където се предвиждат регулярни публикации, представящи засегнатата проблематика и постигнатите резултати от текущото изпълнение на проекта.

 

 

 

Проект: BG16M1OP002-2.002-0002 „Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитиена Европейския съюзпо процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002, „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“.  

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

На 12.09.2022 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Невестино ще се проведе пресконференция за напредъка по проект № BG16M1OP002-2.002-0002-C03 Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002, „Комбинарана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“.

Бенефициент по проекта е Община Кюстендил.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 9 578 576,81 лв. от които:

Европейско финансиране (ЕФРР): 5 853 766,25 лв.

Национално съфинансиране: 1 033 017,57 лв.

Собствен принос на Бенефициента: 812 247,84 лв.

Недопустими разходи: 1 879 545,15 лв.

Продължителността е от 10.04.2019 г. до 27.10.2023 г.

На пресконференцията Ръководителят на проекта ще запознае гости и медии с реализираните до момента резултати от извършване на дейностите по проекта. Основната цел на проект Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“ е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.

Към 31.08.2022 г. изпълнението на плана е 57% - работи се по халетата на двете инсталации и на складовете, доставени и монтирани са съоръженията за предварително третиране, изпълнени са довеждащите водопровод и електропровод с трансформатора, административната сграда и КПП са на груб строеж, работи се по двата водоема, помпената станция, площадковите мрежи.

 

                  

На 11.08.2022 стартира изпълнението на проект „Открито и отговорно управление в партньорство с гражданите и бизнеса“, подкрепен по Оперативна Програма Добро Управление 2014-2020. Проектът се изпълнява от СНЦ НИЕ – Независими Иновативни Единни (Бенефициент), в партньорство с Община Невестино.

Финансирането на проекта е осигурено от Европейския Съюз, чрез Европейския Социален фонд, на основание сключен договор за безвъзмездна помощ  № BG05SFOP001-2.025-0060-С01 от 11.08.2022г.

Продължителността на проекта е 12 месеца, а неговата обща стойност е 59 184,00 лв., от които  50 306,40 лв. европейско съфинансиране, и 8877.60 лв. национално съфинансиране.

Основната му цел е насочена към подобряване на механизмите за взаимодействие на местно ниво, което ще бъде постигнато чрез осигуряване на условия за ефективен граждански мониторинг на провежданите политики, базиран на нуждите на местната общност и създаване на инструментариум за допитване до местната общност и въвличането й при вземането на решения.

 

CONTRACT AWARD NOTICE

 

II.1.1) Contract Notice Title: Supply of equipment for AOT in Nevestino

II.1.1) Contract Notice Reference Number: CB006.2.12.039 - S

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure N/a

Section V: Award of Contract

Contract No: Д-28

Title: Supply of equipment for AOT in Nevestino

A contract/lot is awarded: yes

V.2.1) Date of conclusion of the contract: 09.03.2022

V.2.2) Information about tenders Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3) Name and address of the contractor

Official name: Telelink Infra Services EAD

National registration number: BG204856684

Postal address: Business center Richhill Bl.B, 6 Panorama Sofia str.

Town: Sofia Postal code: 1000

Internet address: https://telelinkinfra.com/

V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)

Total value of the contract/lot: 68562.65 Currency: EUR

V.2.5) Information about subcontracting The contract is likely to be subcontracted: no

VI.3) Additional information N/a

 

 

 Standard advertisement for local publication
of local open tender procedures
Municipality of Nevestino intends to award a supply contract for equipment for Automatic Observatory Tower (AOT) for recognition of forest fires in Nevestino municipality with financial assistance from the Interreg-IPA CBC Programme between Republic of Bulgaria and Republic of North Macedonia, Call for Proposals No. 2014TC16I5CB006 – 2018 -2. The tender dossier is available for inspection at Municipality of Nevestino, 17 Vladimir Poptomov str, Nevestino village, and is published on the following websites - http://www.obshtinanevestino.kncity.info/ and http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/public-tenders.The deadline for submission of tender is 05/01/2022 – 16,00h.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the following websites - http://www.obshtinanevestino.kncity.info/ and http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/public-tenders.     

   Dokumentatsia  

 

CONTRACT AWARD NOTICEII.1.1) Contract Notice Title: Construction AOT in NevestinoII.1.1) Contract Notice Reference Number: CB006.2.12.039 /WIV.2.1) Previous publication concerning this procedureN/aSection

V: Award of ContractContract No: Д-117Title: Construction AOT in NevestinoA contract/lot is awarded: yes

V.2.1) Date of conclusion of the contract:05.10.2021

V.2.2) Information about tendersNumber of tenders received:1The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3) Name and address of the contractor Official name: Telelink Infra Services EAD National registration number: BG204856684 Postal address: Business center Richhill Bl.B, 6 Panorama Sofia str. Town: Sofia Postal code: 1000 Internet address: https://telelinkinfra.com/

V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) Total value of the contract/lot: 70865.33 Currency: EUR V.2.5) Information about subcontractingThe contract is likely to be subcontracted: no

VI.3) Additional information N/a 

 

Проект: BG16M1OP002-2.002-0002 „Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитиена Европейския съюзпо процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002, „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“.  

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 На 20.08.2021 г. в местност "Гладни рид", землището на с. Радловци се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект №BG16M1OP002-2.002-0002„Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитиена Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002, „Комбинарана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“.    

На събитието присъстваха инж. Александър Пандурски – областен управител на Област Кюстендил, г-н Радко Петрунов – кмет на Община Трекляно, г-н Йордан Глогов – зам.-кмет на Община Невестино, г-жа Цветанка Кьосева – кмет на с. Радлевци, инж. Валентин Смоков – директор на общинско предприятие „Чистота“ – Кюстендил, инж. Росица Плачкова – ръководител на проекта и зам.-кмет „Инвестиционна политика“ към Община Кюстендил, членове на екипа за управление на проекта, служители на Община Кюстендил, гости и медии. За благополучието на строителните дейности духовни лица осветиха обекта. Начало на строителните работи дадоха инж. Александър Пандурски и г-н Тодор Дисонев – представител на ДЗЗД „Еврорециклиране“- Кюстендил.    Бенефициент по проекта е Община Кюстендил и партньори – Община Невестино и Община Трекляно.

Проектът е с общата стойност 9 748 590,60 лв., от които: 5 955 969,72 лв. от Европейския фонд за регионално развитие; 1 051 053,48 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; 826 492,22 лв. собствен принос на Бенефициентаи 1 915 138,18 лв. недопустими разходи. Продължителността е от 10.04.2019 г. до 27.10.2022г. Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.


 

Local Open Tender -CB006.2.12.039 /W -Construction AOT in NevestinoCLARIFICATION LETTERTOANY INTERESTED PARTIES      Dear potential Tenderers,The Contracting Authority received a question related to local open tender procedure CB006.2.12.039 /W -Construction AOT in Nevestino.THE QUESTION IS:       On the contract notice call for tender "Construction AOT in Nevestino" it's specified the following:       II.1.6) Information about lots       This contract is divided into lots: No       Also, under this call for tender, the tenderer should submit "Tender form" and present it in the format, provided by the contracting authority. In particular, the following points will have to be declared for in the part 3. TENDERER'S DECLARATION(S) of the form:        2. We offer to execute, in accordance with the terms of the tender dossier and the conditions and time limits laid down, without reserve or restriction, the following works:            Lot No 1: [description of works] [for subcontractors: description of the portion covered by the subcontract]        Lot No 2: [description of works] [for subcontractors: description of the portion covered by the subcontract]        3. The price of our tender [excluding the discounts described under point 4] is:     

  Lot No 1: [……………………………………………..]        Lot No 2: [……………………………………………..]        4. We will grant a discount of [%], or […………..] [in the event of our being awarded lot No ...and lot No ………].It follows from the above that the tenderer should provide information for at least 2 lot-s. However the call is not divided in lots. We would therefore be delighted to have clarification on this point.ANSWER OF CONTRACTING AUTHORITY IS:According to published Instruction to tenderers, section 11.2 - The works are not divided into lots. The same information is confirmed in Contract notices, II.1.6) Information about lots.However, the template of tender form gives the option if there are lots, information for them to be presented. In our particular tender, based on the fact that there are no lots, the information for description of works, and proposed price must be given for the tender as a whole. The tenderers should delete the words related to lots and fill in applicable information, which will not be considered as change of template.  Project No CB006.2.12.039 - Construction of integrated system for detection and prevention of forest fires in Nevestino and Makedonska Kamenica2  

  Проект CB006.2.12.039 –“Изграждане на интегрирана система за детекция и превенция на горски пожари в Невестино и Македонска Каменица”  

Документация:        Dokumentatsia - Volume1W39 ;  Volume2W39 ;Volume3W39 ; Volume4W39 ; Volume5W39        additional_information_contract_notice_en 39         ПУБЛИКУВАНО НА  06.07.2021г. 

 

  Проект CB006.2.12.039 –“Изграждане на интегрирана система за детекция и превенция на горски пожари в Невестино и Македонска Каменица” Община Невестино стартира на 12.01.2021 изпълнението на проект CB006.2.12.039 –“Изграждане на интегрирана система за детекция и превенция на горски пожари в Невестино и Македонска Каменица”, финансиран по ИНТЕРРЕГ – ИПП трансгранична програма България - Северна Македония.Партньор на общината в проекта е Публично предприятие „Камена река“ от гр. Македонска Каменица, а неговата продължителност е 24 месеца.

Проектът е насочен към предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер. В рамките на общ бюджет от 391841,52 евро ( от които 333 065,29 евро финансиране от ЕС и 58 776,23 национално финансиране) ще бъдат изградени 2 бр. Автоматични наблюдателни станции за наблюдение и откриване на горски пожари - съответно в Невестино и Македонска Каменица, както и ще се достави оборудване за контролните центрове и автоматичните наблюдателни станции за откриване на горскипожари в двете общини. Специалисти от двете организации ще бъдат обучени за ползването на системите, като организацията на екипите за реакция ще бъде подпомогната и от разработенв рамките на проекта съвместен план за действие в съответствие с най-добри практики от ЕС. Планът ще предоставя указания за осигуряване на необходимите процедури, гарантиращи ефективността на предприеманите мерки, в случай на критични ситуации в трансграничния регион. Дейност, за която са отговорни македонските ни партньори, е създаването на специализирана интернет страница, насочена към повишаване на осведомеността на населението от трансграничния регион от носно причините за предизвиканите от човека пожари, и начините за предпазване.                                      

                                         

 

Проект: BG16M1OP002-2.002-0002-C01 Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансирано по ОП „Околна среда в периода 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез пряко предоставяне на BG16M1OP002-2.002 , „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ    На 10.04.2019г., Се изключва Административен договор №BG16M1OP002-2.002-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014 - 2020 “, съфинансирана от ЕФРР на ЕС по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002„ Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци „между Министър на околната среда и води - Ръководител на Управляващ орган и конкретни бенефициенти - вода община Кюстендил и общини - партньори - Трекляно и Невестино, за проект Изграждане на екологична инфраструктура за РС„ Рила Еко “

.Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.Специфичните цели са осигурени за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, събрани разделно.Основни дейности по проект:

Дейност 1 - Подготовка на проектно предложение Постигнати резултати: • Изготвени прединвестиционни проучвания (ПИП); • Изработени документи - неразделна част от проектното предложение, свързва се с управление на компоненти и фракции от инсталация за предварително третиране на отпадъците; • Изготвен анализ на разходите-ползи (АРП); • Изготвено проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране и инсталация за предварително третиране.

Дейност 2- Проектиране, изграждане, доставка на оборудване и авторски надзор на инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и инсталация за компостиране за отделни събития и оползотворяване на зелени и / или биоразградими отпадъци, при изграждането на външни връзки за водоснабдяване и електроснабдяване. Очакван резултат: Изготвен и съгласен работен инвестиционен проект. Въведени в експлоатацията на две инсталации: - инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с капацитет 15500 т / година. и инсталация за компостиране с капацитет 3000 т / год ..Към настоящия момент се провежда обществена поръчка по реда на ЗОП и е подписан Договор №Д-00-577 /28.08.2020г.с изпълнител „Еврорециклиране - Кюстендил“ ДЗЗД, гр. София.

Дейност 3- Консултантски услуги по смисъла на чл. 166 от ЗУТ - оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществени изисквания за строеж и изпълнение на строителен надзор по време на строителствотоОчакван резултат: Изготвен комплексен доклад за оценка на съответната информация; Законосъобразно започване и възстановяване при изграждане на инсталации и въвеждане на инфраструктура; Правилно съставени актове и протоколи по време на строителството; Изготвен технически паспорт на строежа; Изготвен окончателен доклад за въвеждане в експлоатация.Към настоящия момент се провежда обществена поръчка по реда на ЗОП и е подписан договор №Д-00-511 / 03.08.2020 г., с изпълнител - ДЗЗД - Консултанти 2018, гр. София, за изпълнение на дейността. Дейност 4- Доставка на специализирано оборудване за отделни събития и транспортиране на зелени отпадъци Очакван резултат: Осигурена техническа възможност за разделно събиране и транспортиране на зелени отпадъци на територията на общини Кюстендил и Невестино. Предстои обявяване на процедурата за избор на изпълнител по реда на ЗОП.

Дейност 5 - Управление на проектаОчакван резултат: Създаден екип за управление на проекта; Изпълнено качествено, в съответствие със заложените срокове, дейности и финансови ресурси проект "Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО" Рила Еко ". Към настоящия момент със заповед № РД-00-389 / 22.04.2019г. на Кмета на Община Кюстендил е определен екип за управление на проекта (ЕУП) и е подписан договор с изпълнител № Д-00-309 / 02.03.2020 г., с „Кей Си Консултинг“ ЕООД, гр. София, за предоставяне на услуги за външна техническа помощ за изпълнение на проект (ВТП).

Дейност 6-Дейности по информация и комуникация Постигнати резултати: • Достъп до знанието за широката общественост на целите, резултатите и очарованията при възстановяване при изграждане на две инсталации и последващо изменение при бита и представяне на живеещите в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно чрез: -Организиране на публично събитие - стартова пресконференция; - Изготвяне на рекламни материали. Към момента е подписан договор №Д - 00-454 / 16.06.2020 г. с „Издателска къща АБ“ ЕООД, гр. Стара Загора за изпълнение на дейността.   

                Общата стойност на проекта е 9 748 590,60 лв., От които:5 955 969,72 лв. от Европейския фонд за регионално развитие; 1 051 053,48 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; 826 492,22 лв. собствен принос на Бенефициента; 1 915 138,18 лв. недопустими разходи Продължителност на проекта: 10.04.2019 - 02.07.2022 г. Проект №BG16M1OP002-2.002-0002 Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Съюза по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002, „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци “. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приеме, тъй като този документ се появява от официалното население на Европейския съюз и правителството на Република България, представено от Министерството на околната среда и водите.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Проект: BG16M1OP002-2.002-0002-C01 Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансирано по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез пряко предоставяне на BG16M1OP002-2.002, „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци “. 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ    

 На 11.08.2020 г. от 11:00 ч. в зала на Читалище „Братство“, ул. „Патриарх Евтимий“ 18, гр. Кюстендил се проведе Стартова пресконференция по проект №BG16M1OP002-2.002-0002-C01 Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитиена Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002, „Комбинарана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“.     На пресконференцията Ръководителят на проекта инж. Росица Плачкова запозна гости и медии с основната цел и заложените дейности при изпълнение на проекта. Представи участниците и партньорите, очакваните резултати и ползите за трите общини от неговото изпълнение.     Бенефициент по проекта е Община Кюстендил. Проектът е с общата стойност 9 748 590,60 лв., от които: 5 955 969,72 лв. от Европейския фонд за регионално развитие; 1 051 053,48 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; 826 492,22 лв. собствен принос на Бенефициентаи 1 915 138,18 лв. недопустими разходи. Продължителността е от 10.04.2019 г. до 02.07.2022 г Основната цел на проект Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.   

 

                                    

 

 Проект: BG16M1OP002-2.002-0002-C01 Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитиена Европейския съюзпо процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002, „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 На 11.08.2020 г. от 11:00 ч. в зала на Читалище „Братство“, ул. „Патриарх Евтимий“ 18, гр. Кюстендил ще се проведе Стартова пресконференция по проект №BG16M1OP002-2.002-0002-C01 Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002, „Комбинарана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“. Бенефициент по проекта е Община Кюстендил. Проектът е с общата стойност 9 748 590,60 лв., от които: 5 955 969,72 лв. от Европейския фонд за регионално развитие; 1 051 053,48 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; 826 492,22 лв. собствен принос на Бенефициентаи 1 915 138,18 лв. недопустими разходи. Продължителността е от 10.04.2019 г. до 02.07.2022 г. На пресконференцията Ръководителят на проекта ще запознае гости и медии с основната цел и заложените дейности при изпълнение на проекта. Ще представи участниците и партньорите, очакваните резултати и ползите за трите общини от неговото изпълнение. Основната цел на проект Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.    CANCELLATIONOF A WORKS TENDER PROCEDURECB006.2.21.108 W / Construction works for Kadin Bridge in Nevestinopart of project No CB006.2.21.108 - Revival of timeless symbols of Dojran and Nevestino,financed by the Interreg-IPA CBC Bulgaria - MacedoniaProgramme.1. Publication referenceCB006.2.21.108-W2. Date of publication30/01/20203. Programme titleInterreg-IPA CBC Programme between Republic of Bulgaria and Republic of North Macedonia, Call for Proposals No. 2014TC16I5CB006 – 2018 -24. Contracting authorityMunicipality of Nevestino 17 Vladimir Poptomov str.,Nevestino, 2595Bulgaria Phone: +359 7915 2230, Fax No: N/A5. Reason for cancellation The tender procedure is cancelled on the basis of clause 2.6.13 of PRAG - all technically acceptable tenders exceed the financial resources available. 

 

                                                                                            

 

  На 13.04.2020 г. между Община Невестино и Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ в Министерство на околната среда и водите беше сключен договор                          № BG16M19OP002-2.010-0018-C01,за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП 4 Околна среда 2014-2020 г. „ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“      Основна цел на проекта е: Рекултивация на 2 депа за битови отпадъци на територията на община Невестино  Срокът за изпълнение на Договора е 15 месеца. Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора възлиза на 878 306,93 лв.  
WORKS CONTRACT AWARD NOTICEConstruction works for Kadin Bridge in NevestinoBulgaria, Kyustendil district, Nevestino municipality  1. Type of procedureLocal open tender2. Publication reference and date of the contract noticeCB006.2.21.108 Wfrom 30/01/20203. Lot number and lot titleN/a4. Contract number and valueД-52 / 197181,51EUR5. Date of award of the contract15.06.20206. Number of tenders received17. Name, address and nationality of successful tendererStroitelna firma Rila Ltd. Kyustendil 2500, 98 "TzarOsvoboditel" str., Bulgaria8. Duration of contract129. Contracting authorityNevestino municipality10. Legal basisSubsidyContract № РД-02-29-216/12.08.2019, project CB006.2.21.108 -Revivaloftimelesssymbolsof Dojran and Nevestino, co-financedbytheEuropeanUnionthroughInterreg-IPA CBC Programmebetween Republic of Bulgaria and Republic of North Macedonia, CallforProposalsNo. 2014TC16I5CB006 – 2018 -2 
          Municipality of Nevestino intends to award a work contract for Construction works for Kadin bridge in Nevestino,under project CB006.2.21.108with financial assistance from the Interreg-IPA CBC Programme between Republic of Bulgaria and Republic of North Macedonia, Call for Proposals No. 2014TC16I5CB006 – 2018 -2.The tender dossier is availablefor inspection at Municipality of Nevestino, 17Vladimir Poptomov str, Nevestino village, and is published on thefollowing websites -                       http://www.obshtinanevestino.kncity.info/ and http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/public-tenders. The deadline for submission of tender is 16:00 p.m. local time on 31.03.2020. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the following websites -                                  http://www.obshtinanevestino.kncity.info/ and http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/public-tenders.         Строителни работи на Кадин мост – с. Невестино" Референтен номер: CB006.2.21.108 - W123Община Невестино възнамерява да възложи договор за строително – монтажни работи за Строителни работи на Кадин мост – с. Невестино, по проект CB006.2.21.108, финансиран по Програма ИНТЕРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония, покана за предложения № 2014TC16I5CB006 - 2018 -2. Тръжното досие е достъпно за проверка в Общинска администрацияНевестино, ул. Владимир Поптомов 17, с. Невестино и е публикувано на следните уебсайтове -                        http://www.obshtinanevestino.kncity.info/ and http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/public-tenders. Крайният срок за подаване на оферта е 16:00 ч. местно време на 31.03.2020г. Възможна допълнителна информация или разяснения/въпроси се публикуват на следните уебсайтове -                       http://www.obshtinanevestino.kncity.info/ and http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/public-tenders. 

 Документация:        attachments/obiavlenie_za_otkrita_trazhna_protsedura.rar ;VOLUME_1VOLUME_2 ;VOLUME_3 ; VOLUME_4 ; VOLUME_5        Уведомление - Строителни работи на Кадин мост – с. Невестино" Референтен номер: CB006.2.21.108 - W123         Уведомление - удължаване на срока  - Строителни работи на Кадин мост – с. Невестино" Референтен номер: CB006.2.21.108 - W123     


 BG05М9ОP001-2.002“Независим живот"

  

                                                                                          

 

 Проект № BG05M9OP001-2.002-0211-C001„Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино” 

ПОКАНА

На 30.11.2017 г. от 10.00 ч. в залата на I етаж в сградата на общинска администрация- Невестино,ще се проведе Заключителна конференция по Проект:«Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино",финансиран по Договор № ВО05М9ОР001-2.002-0211-С001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВО05М9ОР001-2.002 «Независим живот»,по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г."Каним всички заинтересовани лица да присъстват на срещата.Настоящият документ е изготвен по Проект:«Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино",финансиран по Договор№ ВО05М9ОР001-2.002-0211-С001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:ВО05М9ОР001-2.002 «Независим живот»,по ОП РЧР 2014-2020 г. с финансовата помощ на ЕСФ.Община Невестино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящият документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на ЕС или МТСП. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

по проект :«Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино",финансиран по Договор № ВО05М9ОР001-2.002-0211-С001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВО05М9ОР001-2.002 «Независим живот»,по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. "дата на провеждане: 30.11.2017 г. от 10.00 часамясто:в залата I етаж на общинска администрация с.Невестино ДНЕВЕН РЕДот 10.00 ч. - 10.15 ч. - Регистрация на участниците  от 10.15 ч.- 10.45 ч. -Представяне на резултатите от изпълнението на проект „Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино",финансиран по Договор № ВО05М9ОР001-2.002-0211-С001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВО05М9ОР001-2.002-0211-C001 «Независим живот»,по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. " 

                                                                                                                                                         Презентация на заключителна конференция 30.11.2017. община Невестино.    

 


 

 


                                                                                                               

 

 Проект № BG05M9OP001-2.002-0211-C001„Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино”            От началото на Проекта 01,02,2016 г. до настоящият момент по Проект „Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино” по ОПРЧР 2014-2020 са изпълнени следните дейности:         Сформиран беше екип за организация и управление на проекта.Създадена беше вътрешна система за мониторинг и оценка, която осигури качество на предоставяните услуги. Изготвени бяха правила и процедури, обслужващи доброто изпълнение на проекта         Осигурени бяха материали и консумативи за изпълнение, организация и управление на проекта.         Въведен в експлоатация обзаведен и оборудван „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда” към който е закупен автомобил за специализиран транспорт на хора с увреждания и тежки соматични заболявания.        Беше избран Мултидисциплинарен екип, което обезпечи и гарантира качеството на специализираните интегрирани услуги, методическа, психологическа, мотивационна подкрепа, консултиране и супервизии.        Определени бяха потребителите на услугите според индивидуалните нужди на всеки кандидат. Повиши се качеството на техния живот. Въведени бяха две нови услуги за потребителите „домашен помощник ” и „социален асистент”.        Бяха изготвени в условията на информирано съгласие 62 индивидуални плана за услуга на всички потребители; оценка за рисковете за здравето и безопасността на потребителите .        Извършват се на 6 месеца преглед и актуализация на индивидуалните планове. Беше назначен персонал и сключени трудови договори; изготвяха се индивидуални работни планове; направи се преценка на мотивацията, уменията и квалификацията на персонала.        За персонал за предоставяне на услуги в домашна среда бяха наемани безработни лица, трудово заети лица: наети или самонаети, неактивни лица (студенти или продобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.       Трудови договори бяха сключени за следните обявени работни места и длъжности:       Социален асистент –14 лица       Личен асистент -19 лица       Домашен помощник – 10. лицаВ периода на проекта бяха сключени договори за ползване на социалните услуги с 62 потребители       Социален асистент 18 лица       Личен асистент -31 лица      Домашен помощник –13. лица      Проведени са въвеждащо обучение на лицата,които за първи път упражняват дейности за осъществяне на грижи в домашна среда.В надграждащото обучение бяха включени всички лица от персонала.В резултат на проведените обучения,имаме обучен и мотивиран персонал. Повишено е качеството на предоставяните социални услуги в дома.      Назначена е медицинска сестра,която ежемесечно посещава потребителите на услугите ,като извършва манипулации от необходимост за лицата и им предоставя консултации по проблеми ,касаещи здравословното им състояние.      Мултидисциплинарният екип оказа помощ и подкрепа на потребителите на експертно ниво. Гарантиран беше интегрираният подход при предоставяне на услугите.      Осигурена беше професионална подкрепа на персонала.Придобити бяха нови умения и знания. Гарантира се мултидисциплинарен подход при предоставяне на планираните услуги. Повиши се качество на предоставяните социални услуги в дома.      Екипът за управление на Проекта извършва периодично контрол по изпълнение на дейностите ,разписани в индивидуалните планове,тяхното качество и упражнява контрол по спазване на работното време от страна на персонала.      Срокът за приключване на проекта е 01,12,2017 г. година.  

 
 Пресконференция по проект “Независим живот"


                                                                                                                 

 

 

  На 09.05.2016 г. от 11.00 ч. в залата на Културно- информационен център в Невестино, община Невестино       се проведе пресконференция във връзка със стартирането на Проект:«Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино”,финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.002-0211-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.002 «Независим живот»,  по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. " 

    Презентация - Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020 г. 

    Презентация -Проект:”Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино"

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.Община Невестино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

                              

 

                                               Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа наЕвропейския социален фонд                                                                                                                                                    

 

 Община Невестино  Община Невестино стартира набирането на документи за кандидат – потребители и кандидати за персонал:лични асистенти,социални асистенти и домашни помощници,медицинска сестра и шофьор по Проект:«Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино”,финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.002-0211-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.002 «Независим живот»,по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. "   Документи се подават от 04.04.2016г. до 20.04.2016г.вкл. в деловодството на общинска администрация-Невестино от 08.30 ч. до 17.00 ч.. 

   ОБЯВА    Заявление за кандидатстване от медицински специалист/медицинска сестра/    Заявление за кандидатстване за длъжността -шофьор    Заявление за кандидатстване за „Личен асистент”, „Социален асистент” или „Домашен помощник”     Заявление за ползване на услуга „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”     Приложение № 1 А

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.Община Невестино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика. Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

                                                                                                                                                     

 

 Община Невестино На 16.12.2015 г. между Община Невестино и Министерство на труда и социалната политика,чрез главна дирекция”Европейски фондове,международни програми и проекти” беше сключен договор № BG05M9OP001-2.002-0211-C001,за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Проект:«Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино”, финансиран по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Основна цел на проекта е: В отговор на комплексните социално-здравни потребности на хората с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, да се подобри качеството на техния живот, да се осигури правото на достъп до услуги за социално включване, независимост и контрол на средата. Специфична цел: Увеличаване на социалния капитал, оптимизиране на общинските разходи и осигураване на възможност за справяне с местни проблеми - безработица, социална изолация, бедност. Създаване на нови работни места в сферата на социалните услуги, на нови партньорства.. Да се формира местен екип за управление на проекти със социална значимост и да се обучат хора за упражняване на нови професии, свързани с предоставянето на услуги в домашна среда. Определена група от хора, които са целева група по настоящия обект, по обективни причини(възраст, здравословно състояние) не могат със собствени усилия да се справят с удовлетворяването на своите потребности. Те са обречени на изолация и изключване от обществения живот, поставени са в условия на неравенство в достъпа им до ключови за водене на независим и пълноценен живот услуги - социални и здравни. Срокът за изпълнение на Договора е 22 месеца. Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора възлиза на 499 649,27 лв.Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.Община Невестино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.  

  Проект “Нови възможности за грижа“  
       Агенцията за социално подпомагане (АСП) като конкретен бенефициент на проект „Нови възможности за грижа” на 24 март 2015 г. сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Община Невестино е партньор на АСП и ще има възможност да предостави социална услуга „Личен асистент“ на 12 потребители. Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване последствията на социално изключване и бедността. Ще се осигури плавен преход между стария и новия програмен период като се подобри достъпа освен до основни социални, но и до здравни услуги. Лицата с увреждания и затруднено обслужване ще получат право на индивидуален бюджет за ползване на услугата „Личен асистент“. Проектът ще е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на соц. услуга „Личен асистент“ – 10 месеца.         Целевите групи са:  • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване ;   • Хора над 65 год. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;   • Семейства на деца с увреждания;   • Самотно живеещи и тежко болни лица     Проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

 

В община Невестино бе даден старт на мащабен инфраструктурен проект за 3 237 164 лева. В рамките на проекта, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., се предвижда цялостна рехабилитация на общинския път Кюстендил – Невестино /Неделкова Гращица – Згурово – Кадровица. Дължината на пътната отсечка е малко над 10 километра, а обектът трябва да бъде завършен най-късно до 15 юли 2015година.  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ    

     

Проект:”Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Невестино”  Проектът се финансира от Оперативна програма”Административен капацитет”,съ-финансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос І”Добро управление”,подприоритет 1.3”Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07   

ПУБЛИЧНА ПОКАНА -процедура за възлагане на обществена поръчка „Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики, изготвяне на последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Невестино 2007-2013, разработване на Стратегия за местно икономическо развитие и привличане на инвестиции, разработване на краткосрочна и дългосрочна общински програми за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива и разработване на Програма за развитие, поддържане и опазване на зелената система на община Невестино и разработване на Концепция за пространствено развитие на Община Невестино 2014-2020г.”в рамките на проект: ”Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на местните политики в Невестино”, в изпълнение на Договор № 13-13-154/07.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07  

 

А Н К Е Т А - О П А К А Н К Е Т А - Б И З Н Е С  А Н К Е Т А - Г Р А Ж Д А Н И На 12.03.2014 г. от 10,00 ч. в сградата на на Културно-информационен център с.Невестино се проведе Обществена дискусия »Общински политики за бъдещето на Невестино»,която е дейност 3 от Проект» Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на местните политики в Невестино”   

   ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ:1 РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА И МЕТОДИКИ ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ

Обща информация Нормативни изисквания и действащи практики за наблюдение и оценка на регионалното развитие Нови моменти в препоръките на Европейската комисия за наблюдението и оценката през периода 2014 – 2020 г. Вътрешни правила за дейностите по набиране и съхранение на информация, свързана с подготовка и изпълнение на стратегически, програмни или планови документи за осъществяване на политики на местно ниво Рамкова методика за мониторинг при изпълнение на конкретни политики за развитие на община Невестино с приложения за всяка от посочените конкретни политики  

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ: 2 ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2007 – 2013

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2007 – 2013 ЧАСТ -I ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2007 – 2013 ЧАСТ -II ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2007 – 2013 ЧАСТ -III ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2007 – 2013 ЧАСТ -VI Доклад за изпълнение на Дейност 4: Разработване на Програма за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Невестино за периода 2014 - 2024 г. КРАТКОСРОЧНА ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ И БИОГОРИВА 2014г. ДЪЛГОСРОЧНА ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ И БИОГОРИВА 2014г. Концепция за пространствено развитие на община Невестино 2014-2020г. Стратегия за местно икономическо развитие и привличане на инвестиции в Невестино 2014 - 2020г. Списък на служителите от общинска администрация- НевестиноПокана заключителна пресконференция

      

                                                

  ”Създаване на изложба на етнографско наследство и природни и исторически забележителности на община Невестино с прилагане на компютърни технологии”По договор за безвъзмездна финансова помощ № 10/313/00094 / 16.07.2012 г.по

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г МЯРКА 313 - НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

  Първа пресконференция   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Прессъобщение   от 12.05.2015г .

 

   Заключителна пресконференция 18.06.2015 г.      Публикация от заключителна пресконференция 18.06.2015 г.       

КОНТАКТИ

Go to top