Фауна

Определящо значение за животинския свят имат растителните и почвените условия. Установени са 130 видове и подвидове.

С най-богат видов състав са паяците и пеперудите. Срещат се още:
Дъждовник, водна жаба, крастава жаба, планинска жаба, гущери, шипобедрена костенурка, слепок, медянка, смок мишкар, пепелянка и други.

Установени са и 101 вида птици,както най – добре представения разред от 68 вида е на пойните птици. Срещат се: синигер,диво канарче, кълвачи, червеношийка, поен и имелов дрозд, голямо черноглаво коприварче, елов певец, обикновена чинка, зеленика, щиглец, обикновена кръстосвачка, черешарка, сойка и други. От другите разреди най–често срещани са гривяка и обикновената кукувица.

Видовият състав на клас “Бозайници” включва 17 вида от 12 семейств. От дребните бозайници се срещат: домашна мишка,плъхове, таралежи,къртици,ръждив вечерник, див заек,катерица,горски сънливец, сляпо куче и др.Основни представители на едрите бозайници са: кучета, вълци,чакали, лисица, златка, невестулка, черен пор, дива котка, дива свиня, сърна и други.

Предимно в реките Струма и Елешница се срещат: местната и американска пъстърва, клен мряна, скобар, змиорка и други, които са представители на водните гръбначни животни.

Горски фонд

Растителноста в района се отличава със значително разнообразие,което се дължи преди всичко на специфичното географско положение и физико–географски условия. Територията на общината попада в нископланинските райони на дъбовата лесорастителна и буково–иглолистната зона.

Дървесинните видове,които са в чисти и смесени насаждения, определят горско – растителния ландшафт на територията на общината са: черният и белият бор, букът, зимният дъб, благунът, габерът, келявият габър, церът, косматият дъб, чинар, и др. В района на резерват “ Габра” от нишите растения и гъби са установени над 101 вида и под вида, а от висшите растения - над 241.

Тревистата растителност е представена от типичните за дъбовите гори видове: житни треви, поддъбиче, равнец, жълт и червен кантарион, риган, ягода, детелина, лепка, млечка, миши уши, заешка сянка и други.

КОНТАКТИ

Go to top