Общият брой на населението на община Невестино е 3312 души. Динамиката на населението в община Невестино през последните години показва трайна тенденция на намалени. Съотношението между двата пола е сравнително постоянно с малко предимство на жените. То е разпределено в 23 населени места, като числеността му варира в широки граници - от 1 жители в с.Чеканец до 669 в с. Невестино. Понастоящем миграцията е стабилизирана, но населението в селата е предимно възрастно.

Таблицата по-долу представя неравномерното разпределение на населението на територията на общината по села:

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЖИВЕЕЩИ

Чеканец

1

Chekanets

1

Ветрен

7

Vetren

7

Длъхчево-Сабляр

17

Dlahchevo-Sablyar

17

Раково

15

Rakovo

15

Смоличано

27

Smolichano

27

Мърводол

40

Marvodol

40

Долна Козница

60

Dolna Koznitsa

60

Страдалово

42

Stradalovo

42

Пастух

57

Pastuh

57

Кадровица

33

Kadrovitsa

33

Илия

39

Iliya

39

Църварица

49

Tsarvaritsa

49

Згурово

74

Zgurovo

74

Тишаново

63

Tishanovo

63

Лиляч

145

Lilyach

145

Неделкова Гращица

125

Nedelkova Grashtitsa

125

Пелатиково

91

Pelatikovo

91

Рашка Гращица

148

Rashka Grashtitsa

148

Еремия

131

Eremiya

131

Друмахар

128

Drumohar

128

Четирци

123

Chetirtsi

123

Ваксево

446

Vaksevo

446

Невестино

550

Nevestino

550

КОНТАКТИ

Go to top