СТРУКТУРА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

Адрес: 2595 НЕВЕСТИНО
Ул.Владимир Поптомов №17
тел.07915 / 22-30 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

УПРАВЛЕНСКИ АПАРАТ

Длъжност

Тел.

1

 Кмет на община:
 инж.Димитър Стаменков

07915 / 22-30ч

2

 Заместник кмет:
 Йордан Глогов

07915 / 24-40

4

 Секретар на община:
 Мая Арсова

07915 / 22-51

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

  Директор на д-я "Обща администрация" и главен счетоводител

                             Людмила Котева

Сектор "Финансово стопански дейности и бюджет" 

 Ст.счетоводител

Марияна Георгиева

 Счетоводител

Ивета Николова

 Домакин

Весела Аспарухова

 Касиер

Теменуга Евтимова

 Чистач / хигиенист

Елеонора Иванова

 Чистач / хигиенист

Петранка Атанасова

Сектор "Канцелария и човешки ресурси" 

 Специалист с контролни функции, деловодство и архив.

 Светослава Тасева

 Техн.сътрудник секретар

Мариана Шопкина

 Гл.специалист "Информационно обслужване"

Ивайло Георгиев

 Ст.експерт "Финанси и чов.ресурси

Даниела Йорданова

 Юрисконсулт

незаета длъжност

 

ДИРЕКЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ "Устройство на територията, административно обслужване и хуманитарни дейности"

 Директор на д-я "Специализирана администрация" 

    незаета длъжност

 Началник отдел "УТАОХД" и юрисконсулт

     незаета длъжност

 Главен архитект

  Йошка Михайлова

 Мл. юрисконсулт и секретар на МКБППМН

  Елизабет Стойнева

 Ст  експерт "Контрол по строителство"

    Георги Стоименов

 Гл.специалист ТУ и Р

незаета длъжност

 Специалист ТУ и Р

     незаета длъжност

 Гл.спец. "Гражданска регистрация и административно обслужване"

       Илиана Геровска

 Младши експерт "Местни приходи"

   Даниела Йорданова

 Ст  експерт "Местни приходи"

     незаета длъжност

 Специалист "Местни приходи"

  Бойка Шопкинска

 спец. соц . дейности по здравеопазването

                                  Анета Стоянова 

 

ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕННОСТ И ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

 Началник отдел "УОСГТ".

 Иво Велков

 Ст.експ. "Земеделие"

Димитринка Димитрова

 Гл. специалист "Управление на горските територии".

Пламен Керелски

 Гл.експерт "Екология и опазване на природните ресурси"

Румяна Тодорова

 Гл.експерт "Общинска собственост транспорт и стопански дейности"

Илияна Стойнева

 Гл.специалист "Енергетика и енергийна ефективност"

незаета длъжност

 

КМЕТСТВО С НАСЕЛЕНИЕ НАД 100 ЖИТЕЛИ

 с.Ваксево

 Юлия Испиридонова

 с.Рашка Гращица

Светослав Сухарски

 с.Лиляч

Райна Петрова

 с.Четирци

Ицко Иванов

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 Кметски наместник с.Ветрен

      Иво Димитров

 Кметски наместник с.Долна Козница

    Мирон Велинов

 Кметски наместник с.Згурово

      Боян Харалампиев

 Кметски наместник с.Илия

     Иво Димитров

 Кметски наместник с.Мърводол

          Теменужка Алабачка

 Кметски наместник с.Неделкова Гращица

        Антонина Йорданова Давулийска

 Кметски наместник с.Пастух

        Цветанка Манчова

 Кметски наместник с.Пелатиково 

          Илия Манчев

 Кметски наместник с.Длъхчево Сабляр

          Илия Манчев

 Кметски наместник с.Раково

       Бисер Вангев

 Кметски наместник с.Смоличано

           Марийка Симова

 Кметски наместник с.Страдалово

         Бисер Вангев

 Кметски наместник с.Тишаново

           Ивайло Омерски

 Кметски наместник с.Църварица

         Иво Димитров

 Кметски наместник с.Кадровица

          Боян Котев

 Кметски наместник с.Еремия

         Вергиния Владимирова

 Кметски наместник с.Друмохар

    Красимир Георгиев

 

ИЗВЪНЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Дейност "Отбранително - мобилизационна подготовка"

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1

 ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

2

 ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА И АВТОТРАНСПОРТ

3

 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

4

 КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ

5

 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

    Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на придобитото незаконно имущество.

  

     Декларация по чл.35, ал.1, т.3 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на придобитото незаконно имущество.

  

    

                            Регистър на декларациите по ч л. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие

                                 на корупцията и   за отнемане на незаконно придобито имущество 

  

 
 Вход.№ / данни Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ  Име, име и фамилия  Месторабота  Длъжност  Забележка 
3/30.04.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Иво Велков   Община Невестино  Н-к отдел УОСГТ   Декларация
4/10.05.2018г.   Чл.35, ал.1, т.1   Йордан Глогов  Община Невестино   Зам.кмет   Декларация
5/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Боянка Иванова   Община Невестино  км. наместник   Декларация
8/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Ивета Николова  Община Невестино  счетоводител  Декларация
9/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Марияна Георгиева  Община Невестино  ст. счетоводител  Декларация
10/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Николай Йорданов  Община Невестино  ст. експерт МП  Декларация
11/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Ивайло Георгиев  Община Невестино  ст.спец. ИО  Декларация
12/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Илияна Стойнева  Община Невестино  гл.спец ОСТСД  Декларация
13/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Даниела Йорданова  Община Невестино  ст.експ.ФЧР  Декларация
16/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Десислава Карабаджакова  Община Невестино  юрисконсулт  Декларация
17/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Мариана Шопкина  Община Невестино  тех.сътр. и секретар  Декларация
18/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Пламен Керелски  Община Невестино  гл.спец УГТ  Декларация
19/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Димитринка Димитрова  Община Невестино  ст.експ. земеделие  Декларация
20/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Цветанка Манчова  Община Невестино  спец. ГРАО  Декларация
23/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Борис Велинов  Община Невестино  спец. ГРАО  Декларация
24/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Боян Котев  Община Невестино  спец. ГРАО  Декларация
28/11.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Цветанка Митрева  Община Невестино  спец. ГРАО  Декларация
31/11.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Маргарита Миланова  Община Невестино   спец. ГРАО  Декларация
32/11.05.2018г.  Чл.35, ал.1т.1    Илия Манчев  Община Невестино  спец. ТРАО  Декларация
33/05.06.2018г.  Чл.35, ал.1 т.1    Илиана Геровска  Община Невестино  гл.спец. ГРАО  Декларация
35/05.06.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Теменужка Алабачка  Община Невестино  спиц.ГРАО  Декларация
36/06.06.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Илинка Маринова  Община Невестино  мед. сестра  Декларация
37/19.06.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Елмира Василева  Община Невестино  Директор ДГ  Декларация
           
           

 

                            Регистър на декларациите по ч л. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие

                                 на корупцията и   за отнемане на незаконно придобито имущество 

  

 

 Вход.№

/ дата

Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ  Име, презиме и фамилия Месторабота  Длъжност  Забележка 
 1/18.02.2019г. Чл.35,ал.1, т.1  Елизабет Стоянова  Община Невестино   Юрисконсулт  Декларация
 2/01.03.2019г.  Чл.35,ал.1, т.1  Даниела Йорданова  Община Невестино   Мл.експерт МП  Декларация
3/ 14.09.2019г. Чл.35,ал.1,т.1   Георги Стоименов  Община Невестино  Гл.спец.ТУ и Р   Декларация
4/15.03.2019г.  Чл.35,ал.1,т.1   Мая Арсова Община Невестино   Секретар на община  Декларация
5/ 24.07.2019г. Чл.35,ал.1, т.1  Мария Томасен  Община Невестино   Гл.архитект  Декларация
7/05.12.2019г. Чл.35,ал.1, т.1  Георги Стоименов  Община Невестино  Гл.Специалист ТУиР  Декларация
9/02.03.2020г. Чл.35,ал.1,т.1  Вергиния Владимирова  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
10/18.03.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Елизабет Стойнева  Община Невестино  Мл. юрисконсулт  Декларация
11/18.03.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Ивайло Георгиев  Община Невестино  Гл.Спец ИО  Декларация
31.12.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Красимир Георгиев  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
14/06.04.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Ицко Иванов  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
15/07.04.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Борис Велинов  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
16/08.04.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Боян Котев  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
17/08.04.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Цветанка Митрева  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
15/07.04.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Борис Велинов  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
16/08.04.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Боян Котев  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
17/08.04.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Цветанка Митрева  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
18/08.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.1  Теменужка Алабачка  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
19/09.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.1  Маргарита Миланова  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
20/10.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.1  Цветанка Манчева  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
22/16.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.1  Василка Тоскова  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
23/22.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.1  Илия Манчев  Община Невестино  Кметски наместник Декларация
25/22.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.1  Райна Петрова  Община Невестино  Кметски наместник Декларация
26/11.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.1  Анета Стоянова  Община Невестино  спец.Соц.дейности и здравеопазване Декларация
27/02.06.2020г.  Чл.35,ал.1,т.1  Ивайло Омерски  Община Невестино  Кметски наместник Декларация
28/16.03.2021г.  Чл.35,ал.1,т.1 Капка Йорданова  Община Невестино мл.юрисконсулт и секретар МКБППМН Декларация
29/17.03.2021г.  Чл.35,ал.1,т.1  Иво Димитров  Община Невестино  Кметски наместник Декларация
30/31.03.2021г.  Чл.35,ал.1,т.1  Бисер Вангев  Община Невестино  Кметски наместник Декларация
31/28.06.2021г.  Чл.35,ал.1,т.1  Людмила Котева  Община Невестино  Директор на дирекция Декларация
32/22.03.2022г.  Чл.35,ал.1,т.1  Иво Димитров  Община Невестино  Кметски наместник -Ветрен Декларация
33/26.04.2022г.  Чл.35,ал.1,т.1  Румяна Тодорова  Община Невестино  Гл.експерт екология Декларация
34/05.05.2022г.  Чл.35,ал.1,т.1  Йошка Михайлова  Община Невестино  Главен архитект Декларация

 

 

                      ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 35, ал. 1, т. 2

                                                          във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ

 


Вход.№

/данни

Декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ  Име, име и фамилия Месторабота  Длъжност  Забележка 
2/10.05.2018г.  Чл.35,ал.1,т.2   Боянка Иванова   Община Невестино  Км.нам. с.Р.Гращица   Декларация
3/10.05.2018г.  Чл.35,ал.1,т.2   Ивайло Георгиев   Община Невестино  ст.спец. ИО   Декларация
4/10.05.2018г.   Чл.35,ал.1,т.2   Мариана Шопкина  Община Невестино   Технически сътрудник и секретар   Декларация
5/14.05.2018г.  Чл.35,ал.1,т.2   Николай Йорданов   Община Невестино  ст.експерт МП   Декларация
6/14.05.2018г.   Чл.35,ал.1,т.2   Даниела Йорданова  Община Невестино   ст.експерт Финанси и ЧР   Декларация
7/10.05.2018г.   Чл.35,ал.1,т.2   Маргарита Миланова  Община Невестино   спец.ГРАО с.Мърводол   Декларация
9/14.05.2018г.   Чл.35,ал.1,т.2   Илия Манчев  Община Невестино   спец.ГРАО с.Пелатиково с.Д.Сабляр   Декларация
14.10.2018г.   Чл.35,ал.1,т.2   Цветанка Манчова  Община Невестино   спец.ГРАО с.Пастух   Декларация
15/14.05.2018г. 

 Чл.35,ал.1,т.2 

 Боян Котев  Община Невестино   спец.ГРАО Кадровица с.Смоличано  Декларация
16/15.05.2018г.   Чл.35,ал.1,т.2   Василка Тоскова  Община Невестино   спец.ГРАО с.Неделкова Гращица  Декларация
17/15.05.2018г.  Чл.35,ал.1 т.2   Борис Велинов  Община Невестино  спец.ГРАО с.Илия   Декларация
18/15.05.2018г.   Чл.35,ал.1,т.2   Цветанка Митрева  Община Невестино   спец.ГРАО с.Згурово   Декларация
20/17.05.2018г.   Чл.35,ал.1,т.2   Иво Велков  Община Невестино   Началник отдел УОГТ   Декларация
22/17.05.2018г.   Чл.35,ал.1,т.2   Марияна Георгиева  Община Невестино   старши счетоводител   Декларация
23/17.05.2018г.  Чл.35,ал.1,т.2   Ивета Николова  Община Невестино  счетоводител   Декларация
           
             

     

       

                                          ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 35, ал. 1, т. 2

                                                                            във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ  

  

 

 Вход.№

/данни

Декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ  Име, име и фамилия Месторабота  Длъжност  Забележка 
1/18.02.2019г.  Чл.35, ал.1,т.2  Елизабет Стоянова  Община Невестино  юрисконсулт  Декларация
2/01.03.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2   Даниела Боянска   Община Невестино  мл.експерт МП   Декларация
3/18.03.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2   Мая Арсова   Община Невестино  секретар на община  Декларация
4/20.03.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2   Георги Стоименов  Община Невестино   гл.спец. ТУиР   Декларация
6/02.05.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2   Василка Тоскова  Община Невестино   спец. ГРАО   Декларация
7/02.05.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2   Николай Йорданов  Община Невестино    ст.експ. МП   Декларация
8/02.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2   Даниела Йорданова   Община Невестино  стлексп.ФЧР   Декларация
9/02.05.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2   Боянка Иванова  Община Невестино   км.наместник   Декларация
11/02.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2   Теменужка Алабачка  Община Невестино  спец.ГРАО    Декларация
12/02.05.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2   Пламен Керелски  Община Невестино   гл.спец.УГТ   Декларация
13/02.05.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2   Цветанка Митрева  Община Невестино   спец.ГРАО    Декларация
14/02.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2   Илиана Геровска  Община Невестино  гл.спец.ГРАО   Декларация
15/02.05.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2   Боян Котев  Община Невестино   спец.ГРАО   Декларация
18/02.05.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2   Мариана Георгиева  Община Невестино   старши счетоводител   Декларация
19/02.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2   Илия Манчев   Община Невестино  спец. ГРАО  Декларация
23/02.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2   Елмира Василева  Община Невестино  Директор ДГ   Декларация
24/03.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Десислава Карабаджакова  Община Невестино  юрисконсулт  Декларация
25/07.05.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2   Цветанка Манчева  Община Невестино   спец. ГРАО   Декларация
26/07.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Иво Велков   Община Невестино  н-к отдел УОСГТ  Декларация
27/08.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Мариана Шопкина  Община Невестино  тех.секретар  Декларация
30/10.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2   Ивайло Георгиев  Община Невестино  ст.спец.ИО  Декларация
31/10.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Маргарита Миланова  Община Невестино  спец.ГРАО  Декларация
32/13.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Ивета Николова  Община Невестино  счетоводител  Декларация
35/14.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Димитринка Димитрова  Община Невестино

 ст.експ.Земеделие

 Декларация
36/14.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Илияна Стойнева  Община Невестино  Гл.спец. ОСТСД  Декларация
 42/05.12.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2  Георги Стоименов  Община Невестино  Гл.спец ТУиР  Декларация
 46/12.03.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Вергиния Владимирова  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
 47/06.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Красимир Георгиев  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
 49/06.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2   Ицко Иванов  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
 50/07.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Елизабет Стойнева  Община Невестино  Мл.юрисконсулт  Декларация
 51/07.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Борис Велинов  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
 52/08.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Боян Котев  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
 53/08.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Теменужка Алабачка  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
 54/08.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Цветанка Митрева  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
 55/09.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Маргарита Миланова  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
 56/10.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Цветанка Манчова  Община Невестино  Кметски наместник   Декларация
 58/13.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Илиана Геровска  Община Невестино  Гл.спец. "ГРАО"  Декларация
 59/16.04.2020г.   Чл.35,ал.1,т.2  Василка Тоскова  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
 60/22.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Илия Манчов  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
 62/22.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Райна Петрова  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
 63/28.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Боянка Иванова  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
 64/28.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Даниела Боянска   Община Невестино  мл.експерт местни приходи  Декларация
 65/28.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Николай Йорданов  Община Невестино  ст.експерт местни приходи  Декларация
 66/29.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Даниела Йорданова  Община Невестино  ст.експерт финанси и ЧР  Декларация
 67/29.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Георги Стоименов  Община Невестино  Главен специалист ТУ и Р  Декларация
 68/05.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Димитринка Димитрова   Община Невестино  ст.експерт земеделие  Декларация
 69/05.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Илиана Стойнева  Община Невестино  гл.специалист ОСТСД  Декларация
 70/07.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Мариана Шопкина   Община Невестино  Тех.сътрудник и секретар  Декларация
 71/11.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Анета Стоянова  Община Невестино  Спец.соц.дейности и здравеопазване  Декларация
 73/11.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Ивета Николова  Община Невестино  счетоводител  Декларация
 74/11.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Ивайло Георгиев   Община Невестино  гл.спецалист ИО  Декларация
 75/12.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Маряна Георгиева  Община Невестино  старши счетоводител  Декларация
 76/14.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Пламен Керелски  Община Невестино  специалист УГТ  Декларация
 77/15.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Мая Арсова   Община Невестино  секретар на община  Декларация
 79/15.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Десислава Симеонова  Община Невестино   юрисконсулт  Декларация
 80/02.06.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Ивайло Омерски  Община Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 81/16.03.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Капка Йорданова  Община Невестино

 мл.юрисконсулт и секретар МКБППМН

Декларация
 82/18.03.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Иво Димитров  Община Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 83/31.03.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Бисер Вангев  Община Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 85/19.04.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Иво Велков  Община Невестино

 н-к отдел УДСГТ

Декларация
 86/20.04.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Цветанка Митрева  Община Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 87/20.04.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Боян Котев  Община Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 88/20.04.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Ивайло Георгиев  Община Невестино

 Гл.спец.ИО

Декларация
 89/22.04.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Райна Петрова  Община Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 90/22.04.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Ивайло Омерски  Община Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 91/22.04.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Димитринка Димитрова  Община Невестино

 Ст.Експ Земеделие

Декларация
 92/22.04.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Василка Тоскова  Община Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 93/23.04.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Даниела Боянска  Община Невестино

 Мл.експерт МП

Декларация
 94/23.04.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Даниела Йорданова  Община Невестино

 Мл.експерт МП

Декларация
 95/26.04.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Маргарита Миланова  Община Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 96/26.04.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Илия Манчев  Община Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 97/29.04.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Ивета Николова  Община Невестино

 Счетоводител

Декларация
 98/29.04.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Илияна Стойнева  Община Невестино

 Гл.експерт ОСТЪД

Декларация
 99/10.05.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Теменужка Алабачка  Община Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 100/11.05.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Красимир Георгиев  Община Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 102/11.05.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Боянка Иванова  Община Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 103/11.05.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Захари Грозданов  Община Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 104/11.05.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Мая Арсова  Община Невестино

 Секретар на община

Декларация
 105/12.05.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Елизабет Стойнева  Община Невестино

 Мл. юрисконсулт МКБППМН

Декларация
 106/12.05.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Мариана Шопкина  Община Невестино

 Технически сътрудник и секретар

Декларация
 107/13.05.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Пламен Керелски  Община Невестино

 Гл. специалист УГТ

Декларация
 108/13.05.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Георги Стоименов   Община Невестино

 Гл. специалист ТУ И Р

Декларация
 109/13.05.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Николай Йорданов  Община Невестино

 Св. експерт МП

Декларация
 110/13.05.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Илиана Геровска  Община Невестино

 Гл. специалист ГРАО

Декларация
 111/13.05.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Ицко Димитров  Община Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 112/13.05.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Вергиния Владимирова  Община Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 113/14.05.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Цветанка Манчова  Община Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 114/14.05.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Маряня Георгиева  Община Невестино

 Ст.счетоводител

Декларация
 115/14.05.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Борис Велинов  Община Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 116/07.07.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Людмила Котева  Община Невестино

 Директор на дирекция 

Декларация
 119/22.03.2022г.  Чл.35,ал.1,т.2  Иво Димитров  Община Невестино

 Кметски наместник с.Ветрен 

Декларация
 
Декларации по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

КОНТАКТИ

Go to top