Механизъм лична помощ

 

  Процедура за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ

  Заявление - декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ по образец

  Заявление - декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ по образец;

  Автобиография по образец

  Декларация по чл. 25 от Закона за личната помощ по образец

 

                                                          Домашен социален патронаж

 

Институция Управител Адрес Телефон
1.
Домашен социален патронаж
към община Невестино
кухня с.Ваксево
Любка Илиева

с.Ваксево

Община 

Невестино

07914-23-20
         

Основни дейности:

Доставяне на храна - ежедневно се предлага топла съобразена с изискванията за рационално хранене на хората от третата възраст; Помощ в общуването и поддържането на социални контакти; Подпомагане и разширяване възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен начин на живот; Взаимодействие със социални, здравни и други институции;

Право на тези социални услуги имат:

Лица над 60 год. възраст.

Инвалиди над 71 % нетрудоспособност.

Деца инвалиди.

Потребностите от съответната форма на обслужване и вида на услугата се установява чрез извършване на социално оценка и изготвяне на индивидуален план за работа.

Месечната такса за ползване на услугата се определя съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Невестино и е 60 % от всички доходи на патронирания, но не по-вече от реалната издръжка.

Лица- ветерани от войните заплащат 30 % от личната пенсия, но не по-вече от реалната издръжка.

Необходими документи:

1. Заявление - декларация по образец

2. Копие от документ за самоличност

3. Медицинско удостоверение от личен лекар

4. Медицинско удостоверение от Областен диспансер за психични заболявния и стационар

5. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК, РЕЛКК, ЦЕЛКК /ако има такъв/

6. Копие от удостоверение за участие в Отечествената война Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността - по домовете на възрастни хора и хора с увреждания.

 

   ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ

 

КОНТАКТИ

Go to top