Броят на живеещото в Невестино население през 1990 година е намалял спрямо 2000 година с около 10% и продължава да намалява. В програми и мерки за обучение и заетост са включени общо 1130 лица от община Невестино. От тях 1095 са участниците в програми и само 35 в мерки за обучение и заетост. Нововключените в програми за обучение и заетост лица през периода 2005-2011 г. са 996, от тях жени – 315. Неблагоприятна е и възрастовата структура на населението. Почти две трети от населението са пенсионери. Заетостта в собствен бизнес е на твърде ниско равнище - 0,6 % от жителите на общината осъществяват дейност за собствена сметка. Процентът на безработица е 18 %. По степен на заетост населението в общината силно изостава от средните за страната показатели. Икономически активното население е 28,7 %. Неактивното население е представено предимно от пенсионери и обхваща 71,3 % от цялото население над 18 години.

КОНТАКТИ

Go to top