Водни ресурси

 

Струма е най–голямата река, която протича през територията на община Невестино, която води началото си от Витоша планина. Извира от надморска височина 2180 м., а се влива в Егейско море, Р. Гърция. Общата й дължина е 415,2км., а само на територията на Р. България – 290км. Преходът на река Струма при с. Невестино се осъществява чрез средновековния “ Кадин мост”.

Скрински пролом свързва Кюстендилската с Дупнишката котловина. Това е най–дългия пролом на р. Струма – около 28км. Започва при село Невестино и завършва при Бобошево. Образуван е между южните разклонения на Конявската планина и северните склонове на Влахина планина. По склоновете на пролома денудацията е оформила скални образувания,а обширни площи са подложени на ерозия. Чувства се средиземноморско влияние. Притоци на р. Струма на територията на община Невестино са следните реки:

•  Елешница, най–дългата и пълноводна река в българската част Пиянец. Извира от 2100м надморска височина в Осоговска планина. Общата й дължина е около 53 км.,средния наклон – 32% и водосборна площ – 358 км2. По важни притоци на р. Елешница са: Речица, Мурин дол, Църна река, Криви дол, Клети дол, Каровска река Лингурски дол, Млачка река, Добра река, Студени дол, Страшни дол, Свинаровска река, Еремийска река и др.

•  Речица е най–дългия десен приток на р. Елешница. Води началото си от източния дял на Осоговска планина. Дължината й е около 17 км., средния наклон 25%, а водосборната област е с площ от 105 кв.км. Има малък оток и при сушеви години водите й силно намаляват. По важни притоци на р. Речица са: Суха река,Ветренска река, Джебрана, Тишанска река, Мулев дол,Рударски дол, Варджийски дол, Габровски дол и др.

•  Млачка река е ляв приток на р. Елешница. Образува се от множество потоци в западния дял на Осоговска планина. Протича в югозападна посока и образува дълбока и тясна долина със стръмни склонове. Дълга е около 12 км., а средния наклон е 86%.

•  Гращичка река извира от 1 300 м надморска височина в източните склонове на Брезов рид. Дължината й е около 20 км., средния наклон 45%, а водосборната област – 65 кв.км. Има малък оток и през отделните месеци на маловодни години пресъхва. По – важни притоци на р. Гращичка са : Агюпска река, Стрълица и Згуровска река.

•  Козничка река е ляв приток на р. Струма.Извира от Конявска планина. Общата й дължина е около 20км.,а средния наклон 30%. Тече в югоизточна посока, а след село Долна Козница – в югозападна посока. Основните й притоци са: Габрашевска река и Водин дол.

•  Лилячка река води началото си от Конявска планина, а се влива в река Струма при с. Невестино. Дълга е около 12км., а средния й наклон е 70%. Има малък оток. Най – значителният й приток е карстов извор, намиращ се североизточно от с. Лиляч.

•  Невестинска река води началото си от източния дял на Осоговска планина. Протича на североизток и се влива в р. Струма. Дължината й е около 9 км., а средния наклон – 36 %. Има малък оток и през летните месеци пресъхва.

Подземните води се характеризират с голямото си разнообразие,което се обуславя от различния геоложки строеж на територията. Основните запаси от алувиални води,подходящи за водоснабдяване на населените места и други водопотребители,са акумулирани в терасите на р.Струма.

Минерални водоизточници има в землищата на селата Невестино,Четирци,Тишаново,Неделкова Гращица,Еремия,Страдалово и други.

Най-значимата природна даденост, а същевременно и природен ресурс с най-значима ефективност за община Невестино и Република България са двата минерални извори , намиращи се в землищата на селата Невестино и Четирци.

Първият е минерален водоизточник "Сондаж №2 хг", намиращ се в м."Топилата" в землището на село Четирци. Той е известен още от епохата на римския император Юнстниян /ІV в. пр.н.е./. Натуралната минерална вода извира от 437 м. дълбочина и е с дебит около 30 л./сек. Има висока степен на чистота по отношение на нитрати и амоний. Общата минерализация е 666 мг./л. и е подходяща за всекидневна употреба.

Според лекарите, специалисти по вътрешни болести, оказва благоприятно влияние при лечението на следните заболявания: бъбречно-урологични, стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни, обемно-еднокринни, хронично - професионални интоксика- ции и при хора, изложени на вредни за здравето вещества.

За физико-химичния състав и свойствата на натурална минерална вода "Невестино" е издаден Сертификат №16 от 16.11.1999 г. от Министерството на здравеопазването. В него е записано, че водата има устойчив физико-химичен състав и свойства и отговаря на изискванията на БДС 14947-80, Наредба№14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите /ДВ, бр.79 от 1987 г., изм. бр.18 от 1992 г., изм. и доп. бр.12 от 1995 г./ и Наредба №6 за бутилиране на натурални минерални води, за бутилиране на трапезна минерална и газирана минерална вода и за производство на безалкохолни напитки.

Вторият минерален водоизточник "Сондаж №1 хг" се намира в землището на село Невестино. Той е с дебит от 12 л./сек, но водата не е годна за пиене и се ползува за социално-битови нужди. С доброволен труд на местното население тук е изградена обществена баня-пералня.

КОНТАКТИ

Go to top