Кмет
на Община НЕВЕСТИНО

 

 

инж. Димитър Стаменков
Община Невестино, стая 10,
тел. 07915/ 22-30

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 

Кметът на Общината:
 1. Упражнява общо ръководство и контрол по отношение на общинската администрация и координира нейната дейност и представлява общината;
 2. Има всички права и съгласно задълженията по чл.44 от ЗМСМА;
 3. Определя със заповед заместник-кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие
 4. Може да делегира изрично отделни свои права на зам.кмета, секретаря, кмета на кметство с.Ваксево, кметските наместници или на други длъжностни лица.
 5. Упражнява изпълнителна власт съгласно делегирани му права от общинския съвет;
 6. Предлага на общинския съвет структурата на общинската администрация за одобряване;
 7. Утвърждава щатното разписание на общинската администрация и на всички звена на издръжка на общинския бюджет;
 8. Назначава и освобождава всички служители в общинската администрация, директора на детската градина, определя конкретните им задължения, възлага работата им, определя изискванията за заемането на дълга, може да възлага и допълнителна работа, извън посочената в длъжностната характеристика;
 9. Утвърждаване на качествените характеристики;
 10. Той е възложител на обществените поръчки по смисъла на Закона за обществените поръчки;
 11. Кметът в изпълнение на своите функции периодично изисква отчет от ръководните длъжностни лица в общинската администрация и в звената на издръжката на общинския бюджет.
 12. Проекти за заповеди на кмета могат да представят зам.кметовете, секретаря на общината, главните експерти, гл.юрисконсулции, директорите на дирекциите, спец.”Общинска собственост ”, Гл. счетоводител, мл. инспектор „МДТ”, Ст. Експерт „Контрол по строителството”, гл. спец.”Екология”, гл.експ.”Земеделие и гори”.
 13. Дава мнение по всички докладни записки към общинския съвет, отнасящи се до ползване и пренасочване на финансови средства и общинско имущество.
 14. Организира и провежда срещи по проблеми от местното значение, касаещи икономиката и социалното развитие на общината.
 15. Кметът на общината пред общинския съвет представя програма за управление за срок на мандата в тримесечен срок от полагането на клетва. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, срокове за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнение на програмата в срок до 31 януари.
 16. Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закона е предвидено друго.

КОНТАКТИ

Go to top